Công văn 10864/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng Chất chống mốc Feed Crub Dry và Feed Crub FS Dry
Số hiệu: 10864/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10864/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn 0816/KV/2016 ngày 29/8/2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại VN
(Địa chỉ: Phòng 2/25B, Trung tâm thương mại Fosco, 23 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q1, TP. H Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0816/KV/2016 ngày 29/8/2016 của Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại Việt Nam về việc phân loại mặt hàng Chất chống mốc Feed Crub Dry và Feed Crub FS Dry, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại Việt Nam đề nghị mặt hàng phù hợp phân loại vào mã số 2915.50.00:

- Căn cứ nội dung chú 1 Chương 29:

1.- Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;”

- Theo tài liệu kỹ thuật, thành phần của 02 mặt hàng này là Axit propionic, silica và natri clorua thì 02 mặt hàng bị loại trừ khỏi Chương 29, do đó, không phù hợp phân loại vào mã số 2915.50.00 như đề nghị của phía Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại Việt Nam.

2. Về việc phân loại mặt hàng:

Theo kết quả phân tích về thành phần, công dụng theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, 02 mặt hàng phù hợp là “chế phẩm chng nấm mốc”, mã số 3808.92.90.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng đại diện công ty Kemin Industries (Asia) Pte Ltd tại VN biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.