Công văn 10808/BTC-QLCS năm 2021 về điều chuyển tài sản công từ Đoàn Đại biểu Quốc hội sang địa phương quản lý, sử dụng (nhóm 2, nhóm 3)
Số hiệu: 10808/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: 20/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10808/BTC-QLCS
V/v điều chuyển tài sản công từ Đoàn ĐBQH sang địa phương quản lý, sử dụng (nhóm 2, nhóm 3).

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Văn phòng Quốc hội.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 1788/VPQH-KHTC ngày 10/8/2021, Công văn số 1822/VPQH-KHTC ngày 13/8/2021 của Văn phòng Quốc hội về việc điều chuyển tài sản công của 14 Đoàn đại biểu Quốc hội sang địa phương quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (kèm theo các hồ sơ có liên quan). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chuyển tài sản công của 10 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh gồm: Hải Dương, Thái Nguyên, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Bình Phước, Nghệ An, Gia Lai, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc sang Ủy ban nhân dân các tỉnh theo các Quyết định điều chuyển tài sản công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sau khi tiếp nhận tài sản của Văn phòng Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sắp xếp, thực hiện giao tài sản cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đảm bảo theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Các tài sản dôi dư, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh không có nhu cầu sử dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và giao trách nhiệm tổ chức xử lý theo quy định.

2. Đối với đề nghị điều chuyển tài sản công của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Đắc Lắk, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nam: Đề nghị Văn phòng Quốc hội chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp rà soát, hoàn thiện đảm bảo thống nhất số liệu về tài sản đề nghị điều chuyển, gửi lại Bộ Tài chính để phối hợp xử lý theo quy định. Lý do: Chỉ tiêu giá trị còn lại của tài sản điều chuyển chưa thống nhất giữa Danh mục tài sản của Văn phòng Quốc hội với đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn bản đồng ý tiếp nhận của Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Văn phòng Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận đảm bảo chế độ quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- UBND, Sở Tài chính, Đoàn ĐBQH các
tỉnh: Hải Dương, Thái Nguyên, Lai Châu, Đắc Lắk, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Bình Phước, Nghệ An, Gia Lai, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Hà Nam;
- Các Vụ: PC, HCSN;
-
Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.