Công văn 10772/TCHQ-TXNK năm 2016 về mặt hàng “cảm biến siêu âm hỗ trợ lùi xe ô tô”
Số hiệu: 10772/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10772/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số 20161111/FVL-XNK

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam
(Địa chỉ: Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20161111/FVL-XNK ngày 11/11/2016 của Công ty TNHH Ford Việt Nam (Công ty) liên quan đến mặt hàng “cảm biến siêu âm hỗ trợ lùi xe ô tô”. Tổng cục Hải quan xin trao đổi, làm rõ nội dung và việc thực hiện hướng dẫn tại công văn số 10609/TCHQ-TXNK ngày 09/11/2016 như sau:

1. Đối với những tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 09/11/2016 (ngày ban hành công văn số 10609/TCHQ-TXNK) thì thực hiện phân loại và tính thuế mặt hàng vào mã số 8512.90.20.

2. Đối với những tờ khai đã đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày ban hành công văn số 10609/TCHQ-TXNK:

- Các tờ khai đã có Thông báo kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan thì thực hiện phân loại và tính thuế theo mã số tại Thông báo đó.

- Các tờ khai chưa có Thông báo kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan thì phân loại và tính thuế mặt hàng theo mã số 8512.90.20 (thực hiện theo điểm 1 của công văn số 10609/TCHQ-TXNK).

3. Sau khi có ý kiến của WCO và Tổng cục Hải quan có thông báo cuối cùng về mã số hàng hóa thì thực hiện truy thu hoặc truy hoàn thuế (theo kết luận cuối cùng của Tổng cục Hải quan về mã số hàng hóa)

Tổng cục Hải quan trao đổi để Công ty nắm được.

(Nội dung này đã được đại diện Tổng cục Hải quan trao đổi tại buổi làm việc sáng ngày 14/11/2016 giữa Công ty TNHH Ford Việt Nam với Bộ Tài chính).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT. Nguyn Dương Thái (đ b/cáo);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-Toàn (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

1. Trước mắt đề nghị Công ty và Cục Hải quan TP. Hải Phòng áp dụng phân loại và tính thuế mặt hàng “Cảm biến siêu âm dùng hỗ trợ lùi xe” vào nhóm 85.12, mã số 8512.90.20.

Xem nội dung VB