Công văn 10613/VPCP-KTTH năm 2014 về thuế đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa giai đoạn 2012-2013
Số hiệu: 10613/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10613/VPCP-KTTH
V/v thuế đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản của DNNN khi cổ phần hóa giai đoạn 2012 - 2013

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính Công văn số 18308/BTC-CST ngày 16 tháng 12 năm 2014 về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa giai đoạn 2012-2013, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 18308/BTC- CST nêu trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Phạm Viết Muôn, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).
S16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.