Công văn 10566/VP-KGVX năm 2021 triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Số hiệu: 10566/VP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Tự Lực
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 04/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10566/VP-KGVX
V/v triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Báo cáo số 2735/BC-STTTT ngày 29/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến..

Về việc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng thống nhất chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động chủ trì, hướng dẫn Đơn vị triển khai thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến và đơn vị liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6369/VP-KGVX ngày 25/6/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thống nhất với Đơn vị triển khai thử nghiệm về dữ liệu hình thành trong quá trình thử nghiệm dịch vụ công nghệ thông tin là thuộc sở hữu của thành phố Hà Nội. Đơn vị triển khai thử nghiệm cho Thành phố có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chuyển giao đầy đủ cho Thành phố các thông tin, dữ liệu khi kết thúc việc thử nghiệm.

2. Giao Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Rà soát các vấn đề còn tồn tại gửi Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đơn vị liên quan hoàn thiện.

3. Việc lựa chọn đơn vị chính thức cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho Thành phố phải được thực hiện đúng quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp đơn vị liên quan thực hiện thử nghiệm thành công, cần xác định được giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chi phí, sau đó tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố để các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn,
Chử Xuân Dũng;
- VNPT Hà Nội;
- CVP; PCVP: L.T.Lực; KGVX, TKBT, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX Dg
.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Tự Lực

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.