Công văn 10563/BNN-CN năm 2014 triển khai công tác quản lý lợn đực giống và thức ăn chăn nuôi
Số hiệu: 10563/BNN-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10563/BNN-CN
V/v triển khai công tác quản lý lợn đực giống và thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi tại Quyết định số 984/QĐ-BNN-CN ngày 09/5/2014 và Đề án tăng cường năng lực quản lý giống vật nuôi tại Quyết định số 680/QĐ-BNN-CN ngày 07/4/2014. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các Đề án này, Bộ trưởng chỉ đạo triển khai thí điểm quản lý lợn đực giống tại 04 tỉnh (Phú Thọ, Nam Định, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu) và thí điểm quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Nai) trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2014. Kết quả cho thấy các địa phương đã triển khai tốt công tác quản lý lợn đực giống và thức ăn chăn nuôi.

Căn cứ kết quả triển khai thí điểm và nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác quản lý lợn đực giống và thức ăn chăn nuôi, kể từ ngày 01/01/2015 đối với tất cả các tỉnh, thành phố.

Giao cho Cục Chăn nuôi xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chuyên môn đối với các địa phương.

Để triển khai được tốt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương triển khai nghiêm các nội dung theo kế hoạch và hướng dẫn của Cục Chăn nuôi.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin gửi ý kiến về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Chăn nuôi) để phối hợp, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Chăn nuôi (để thực hiện);
- Sở NN-PTNT các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Cục Thú y; TTKNQG (để phối hợp);
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám