Công văn 10495/BTC-TCHQ năm 2016 thực hiện thủ tục hải quan
Số hiệu: 10495/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10495/BTC-TCHQ
V/v thực hiện thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tiếp theo công văn số 7511/BTC-TCHQ ngày 02/6/2016, căn cứ trên báo cáo tại công văn số 4726/HQHP-GSQL ngày 14/6/2016 của Cục Hải quan TP Hải Phòng, công văn số 189/SMC-CV ngày 15/7/2016 của Công ty Cổ phn Đầu tư Thương mại SMC (Công ty SMC) và quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Trường hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan TP Hải Phòng đã hủy các tờ khai hải quan của Công ty SMC và các Công ty thuộc hệ thống thành viên của Công ty SMC (như Công ty TNHH SMC - SUMMIT) trên Hệ thống trước thời điểm có hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 7511/BTC-TCHQ ngày 02/6/2016, Cục Hải quan TP Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI sử dụng tờ khai hải quan giấy thay thế tờ khai hải quan điện tử đã hủy để tiếp tục thực hiện thủ tc cho Công ty SMC và các Công ty thuộc hệ thống thành viên của Công ty SMC (như Công ty TNHH SMC - SUMMIT).

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan TP Hải Phòng được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Đầu tư thương mại SMC (thay tr/l);
(S 396 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 25. Khai hải quan
...

2. Các trường hợp sau đây được khai trên tờ khai hải quan giấy:
...

h) Hàng hóa khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB