Công văn 10356/VPCP-KTN năm 2016 xử lý tình hình xây dựng không phép trên đất quân đội phục vụ mục đích kinh tế trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 10356/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10356/VPCP-KTN
V/v xử lý tình hình xây dựng không phép trên đất quân đội phục vụ mục đích kinh tế trên địa bàn Tp Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 11417/UBND-CN ngày 05 tháng 10 năm 2016, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 2216/BXD-HĐXD ngày 11 tháng 10 năm 2016), Quốc phòng (văn bản số 9714/BQP-DT ngày 05 tháng 10 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4868/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 10 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình hình xây dựng không phép trên đất quân đội phục vụ mục đích kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tuân thủ quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Đồng thời kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân không thực hiện đúng quy định tại 03 dự án như trong văn bản nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.