Công văn 1031/BYT-AIDS năm 2022 về đánh giá kết quả triển khai Nghị định 108/2007/NĐ-CP
Số hiệu: 1031/BYT-AIDS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1031/BYT-AIDS
V/v đánh giá kết quả triển khai Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2007/NĐ-CP).

Sau khi Nghị định số 108/2007/NĐ-CP được ban hành, Bộ Y tế đã phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thống nhất các hoạt động cụ thể: 1) Triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; 2) Triển khai hoạt động quản lý, phân phối, sử dụng thuốc kháng HIV; 3) Triển khai hoạt động chăm sóc người nhiễm HIV; 4) Triển khai hoạt động lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và danh mục một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng.

Để đánh giá hiệu quả triển khai Nghị định số 108/2007/NĐ-CP sau gần 15 năm ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2007/NĐ-CP phù hợp với các quy định của pháp luật mới ban hành và điều kiện thực tế triển khai tại các địa phương trên toàn quốc, Bộ Y tế đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai Nghị định số 108/2007/NĐ-CP theo đề cương đánh giá chi tiết gửi kèm.

Báo cáo tổng kết, đánh giá của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Y tế (qua Cục Phòng, chống HIV/AIDS; địa chỉ: ngõ số 8, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 024.3736 7130/ 0912 106 673; email: ngocmaivaac@gmail.com) trước ngày 25/3/2022 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2007/NĐ-CP NGÀY 26/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

Phần I. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 108/2007/NĐ-CP

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 108/2007/NĐ-CP .

II. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 108/2007/NĐ-CP .

III. Đầu tư nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí để triển khai thực hiện Nghị định số 108/2007/NĐ-CP .

IV. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 108/2007/NĐ-CP .

Phần II. Đánh giá chung tình hình thực hiện nghị định số 108/2007/NĐ-CP từ khi có hiệu lực đến nay

I. Tình hình triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

II. Tình hình triển khai hoạt động quản lý, phân phối, sử dụng thuốc kháng HIV. III. Tình hình triển khai hoạt động chăm sóc người nhiễm HIV.

IV. Tình hình triển khai lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và danh mục một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng.

(Phụ lục đánh giá chi tiết kèm theo Đề cương này)

Phần III. Khó khăn, vướng mắc

I. Những khó khăn, vướng mắc

II. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

1. Nguyên nhân khách quan

2. Nguyên nhân chủ quan

Phần III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. Đối với Chính phủ

II. Đối với Bộ Y tế

III. Đối với các Bộ, ngành có liên quan

IV. Đối với các địa phương

 

PHỤ LỤC:

ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2007/NĐ-CP NGÀY 26/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

STT

Các nội dung đánh giá

Kết quả thực hiện

Khó khăn, vướng mắc khi thực hiện

Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung

Thực hiện được

Không thực hiện được

I

Tình hình triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

(Từ Điều 4 đến Điều 11)

 

 

 

 

1

Cung cấp, hướng dẫn sử dụng bao cao su

 

 

 

 

2

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm sạch

 

 

 

 

3

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

 

 

 

 

4

Kiểm tra, giám sát các hoạt động can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

 

 

 

 

II

Tình hình triển khai hoạt động quản lý, phân phối, sử dụng thuốc kháng HIV

(Từ Điều 12 đến Điều 15)

 

 

 

 

1

Quản lý thuốc kháng HIV

 

 

 

 

2

Phân phối thuốc kháng HIV miễn phí

 

 

 

 

3

Cung ứng thuốc kháng HIV

 

 

 

 

4

Kê đơn, sử dụng thuốc kháng HIV

 

 

 

 

III

Tình hình triển khai hoạt động chăm sóc người nhiễm HIV

(Từ Điều 16 đến Điều 18)

 

 

 

 

1

Chế độ chăm sóc trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi, người nhiễm HIV không nơi nương tựa, không còn khả năng lao động.

 

 

 

 

2

Việc thành lập cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV ngoài công lập

 

 

 

 

IV

Tình hình triển khai lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và danh mục một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng

(Từ Điều 19 đến Điều 20)

 

 

 

 

1

Lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

 

2

Danh mục một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng