Công văn 10282/VPCP-KGVX năm 2016 về danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 10282/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10282/VPCP-KGVX
V/v danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 86/TTr-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2016) về ban hành Danh mục xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng báo cáo thêm trước ngày 02 tháng 12 năm 2016 về thực trạng theo tiêu chí quy định tại Quyết định 1559/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 và các vấn đề liên quan đối với các xã sau:

- Tỉnh Bến Tre: xã Long Phú huyện Bình Đại; xã Thành Thi B và xã Bình Khánh Đông huyện Mỏ Cày Nam; xã Thạnh Phú Đông huyện Giồng Trôm;

- Tỉnh Sóc Trăng: xã Xuân Hòa huyện Kế Sách.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, tỉnh Sóc Trăng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ t
ướng (để b/c);
- Bộ Lao động - Thương binh và X
ã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: V.I
II, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng