Công văn 10262/VPCP-QHQT năm 2016 về Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang xin phép đi công tác Pháp
Số hiệu: 10262/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10262/VPCP-QHQT
V/v Ch tịch Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang xin phép đi công tác Pháp.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang tại Văn bản số 12/TTr-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2016 về việc xin phép đi công tác tại Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Thực hiện Chthị số 38-CT/TW ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài, đồng chí Thào Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đi công tác tại Pháp khi có chương trình làm việc cụ thể, tổ chức đoàn đi gọn nhẹ, bảo đảm hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.