Công văn 10237/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý 07 Container cá đông lạnh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maersk Việt Nam bị tạm giữ tại cảng Hải Phòng
Số hiệu: 10237/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10237/VPCP-KTTH
V/v xử lý 07 Container cá đông lạnh của Công ty TNHH Maersk Việt Nam bị tạm giữ tại cảng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bô Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 14771/BTC-TCHQ ngày 19 tháng 10 năm 2016 về việc kiểm tra thông tin Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 13 tháng 9 năm 2016 phản ánh Công ty TNHH Maersk Việt Nam có văn bản cầu cứu lên một số cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết các lô hàng đông lạnh của Công ty bị giữ tại cảng Hải Phòng từ đầu năm đến nay nhưng chưa có quyết định xử lý, chi phí lưu Container gây tốn kém, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Công ty TNHH Maersk Việt Nam kiểm tra làm rõ cơ sở, tính chính xác của thông tin Thời báo Kinh tế Sài Gòn phản ánh về vụ việc này; trường hợp phát hiện vi phạm, đưa tin không đúng thì xử lý trách nhiệm của cơ quan truyền thông theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NC, V.I, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.