Công văn 10190/BGTVT-TTr năm 2021 báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 10190/BGTVT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 29/09/2021 Ngày hiệu lực: 29/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10190/BGTVT-TTr
V/v báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Văn bản số 1576/TTCP-PC ngày 10/9/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và qua thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng báo cáo kết quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Đ cương báo cáo gửi kèm theo (Đ cương báo cáo và Phụ lục kèm theo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ tại địa chỉ http://thanhtra.gov.vn/, mục Tin mới).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 08/10/2021 và gửi file mềm về địa chỉ quynhnt@mt.gov.vn để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

Ghi chú: Đề nghị các cơ quan, đơn vị lập báo cáo giữ nguyên danh mục theo Đ cương và Phụ lục gửi kèm).

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyn Văn Thể (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TTr (P4-N
Q 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Đông

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.