Công văn 10114/BTC-TCHQ năm 2016 triển khai phần mềm theo dõi, quản lý lượng xăng dầu vào kho, từ kho đưa vào nội địa, hoặc tái xuất, xuất khẩu
Số hiệu: 10114/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10114/BTC-TCHQ
V/v triển khai phần mềm theo dõi, quản lý lượng xăng dầu vào kho, từ kho đưa vào nội địa, hoặc tái xuất, xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Về việc triển khai phần mềm theo dõi, quản lý lượng xăng dầu vào kho, từ kho đưa vào kho nội địa, hoặc tái xuất, xuất khẩu theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 39 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016), theo đó, việc triển khai phần mềm theo dõi, quản lý lượng xăng dầu vào kho, từ kho đưa vào kho nội địa, hoặc tái xuất, xuất khẩu sẽ áp dụng kể từ ngày 01/7/2017.

Bộ Tài chính thông báo nội dung trên để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ
.KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Điều 4. Một số quy định đặc thù
...
20. Thương nhân xuất nhập khẩu xăng dầu có trách nhiệm xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý lượng xăng dầu vào kho, từ kho đưa vào kho nội địa, hoặc tái xuất, xuất khẩu và kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan theo quy định.

Xem nội dung VB
Điều 39. Hiệu lực thi hành
...
4. Các trường hợp đã được thành lập, hoạt động trước khi Nghị định này có hiệu lực nhưng không đáp ứng điều kiện công nhận, xác nhận quy định tại Nghị định này, tổ chức, cá nhân được tiếp tục hoạt động đến ngày 01 tháng 7 năm 2017. Quá thời hạn trên, Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.