Công văn 10106/VPCP-ĐMDN năm 2016 về cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1
Số hiệu: 10106/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10106/VPCP-ĐMDN
V/v cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Về đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các công văn số 224/EVN-HĐTV ngày 12 tháng 9 năm 2016 về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 và ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 9054/BCT-BĐMDN ngày 27 tháng 9 năm 2016), Tài chính (công văn số 15131/BTC-TCDN ngày 25 tháng 10 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9197/BKHĐT-PTDN ngày 31 tháng 10 năm 2016), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương:

- Sớm tính toán lộ trình, kế hoạch cụ thể và thông báo với Kiểm toán Nhà nước để tiến hành kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi định giá doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

- Có trách nhiệm quyết định lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

2. Bộ Tài chính nghiên cứu quy trình tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, Hợp đồng mẫu mua bán c phần đối với nhà đầu tư chiến lược; đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, giải trình ý kiến các Bộ về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 tại công văn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). Linh
17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mnh Hà