Công văn 10099/VPCP-V.I năm 2016 thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số hiệu: 10099/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10099/VPCP-V.I
V/v thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thưng vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Báo cáo số 34/BC-UBTVQH14 ngày 19 tháng 10 năm 2016 báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (sao gửi kèm theo), về các yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi với Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành có liên quan khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

2. Giao Bộ Xây dựng tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 (giai đoạn từ 2010 đến nay) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà, đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, báo cáo Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 05 vụ việc khiếu nại ở tỉnh Quảng Ninh (các vụ việc khiếu nại tại các số thứ tự: 37, 38, 39, 40, 41 Phụ lục III kèm theo Báo cáo số 34/BC-UBTVQH14 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết.

4. Yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

a) Chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Tổ chức thực hiện kiến nghị về việc xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể nêu tại Phụ lục III Báo cáo số 34/BC-UBTVQH14 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01 tháng 3 năm 2017.

c) Kiểm tra, rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 9749/VPCP-V.I ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ) đối với kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát số 984/BC-UBTVQH13 ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2017.

5. Giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
- V
ăn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Ban Nội chính Trung ương;
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: TH, V.III, PL, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).TS 124

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mnh Hà