Công văn 10086/BGTVT-KHĐT năm 2021 về triển khai Nghị quyết 83/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 10086/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hiệu lực: 27/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10086/BGTVT-KHĐT
V/v triển khai Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Vụ: KHĐT, ĐTCT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: HKVN, HHVN, ĐSVN, ĐTNĐ;
- Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;
- Các Ban QLDA: Đường Hồ Chí Minh, 2;
- Ban QLDA đường sắt;
- Ban QLDA các dự án đường thủy;
- Ban QLDA Hàng hải;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị:

- Quán triệt thực hiện Chương trình hành động ban hành theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Chính phủ; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

- Giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, quán triệt triển khai thực hiện./.

(Kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT (3)LIEMTT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ