Công văn 10047/VPCP-V.I năm 2016 xử lý vi phạm về đất đai tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Số hiệu: 10047/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10047/VPCP-V.I
V/v xử lý vi phạm về đất đai tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bn số 378/BC-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo nội dung phản ánh của Báo Thanh tra (sao gửi kèm), Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chưa báo cáo việc xem xét, xử lý hành vi vi phạm của ông Nguyễn Tuấn Đức (cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Anh), ông Đỗ Quốc Đính (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Anh) và ông Lê Công Lộc theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tưng Chính phủ nêu tại Văn bản số 7718/VPCP-V.I ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 02 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thành ủy Hà Nội;
- HĐND TP Hà N
i;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội;
- Công an TP Hà Nội;
- Báo Thanh tra;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, đ/c Kiều Đình Thụ, các Vụ
: PL, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.