Công văn 10/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục hải quan nhập khẩu xe mô tô hai bánh
Số hiệu: 10/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 10/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1060/2014/HVN/K ngày 26/12/2014 của Công ty Honda Việt Nam trình bày vướng mắc thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng 336 chiếc xe mô tô hai bánh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đ nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng kiểm tra vụ việc, hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan và ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 5103/ĐKVN-VAQ ngày 20/11/2014 (gửi kèm) để xem xét giải quyết th tục thông quan theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 1060/2014/HVN/K và tài liệu đi kèm).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty Honda Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.