Công văn 04/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu máy trò chơi điện tử
Số hiệu: 04/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy trò chơi điện tử

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2824/HQBD-GSQL ngày 10/11/2014 của Cục Hải quan Bình Dương, công văn số 4822/HQHCM-CBLXL ngày 27/11/2014, 4394/HQHCM-GSQL ngày 05/12/2014 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nêu vướng mắc thủ tục nhập khẩu mặt hàng máy trò chơi điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/12/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 15284/TCHQ-GSQL nêu vướng mắc và đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ nội dung liên quan thủ tục và chính sách nhập khẩu mặt hàng máy trò chơi điện tử. Khi nhận được ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Hải quan sẽ có công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo, thông báo để các đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Tân.GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải