Công văn 03/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D
Số hiệu: 03/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 3971/HQHN-GSQL của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số tham ID2014-0297685 ngày 15/12/2014 do Thái Lan phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

- Công văn này được bổ sung bởi công văn 3545/TCHQ-GSQL

Tiếp theo công văn số 03/GSQL-TH ngày 05/01/2015 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác minh C/O mẫu D số tham chiếu ID2014-0297685 ngày 15/12/2014, trên cơ sở thư thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Thái Lan đã có thư số 0307.07/801 xác nhận C/O đề cập trên là hợp lệ và được ký bởi cán bộ thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.