Công văn 02/GSQL-GQ1 năm 2015 về ủy quyền làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS
Số hiệu: 02/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/GSQL-GQ1
V/v ủy quyền làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin
(49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP; Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 568/TMN-KHKD ngày 18/12/2014 của Công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin đề nghị hướng dẫn Công ty ký tên và đóng dấu trên tờ khai hải quan và sử dụng chữ ký số khi thực hiện mở tờ khai hải quan điện tử và làm các thủ tục xuất khẩu sản phẩm Alumina (Ôxit nhôm) và Hydroxit nhôm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệpkhoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế, ngoài các giấy tờ phải có trong bộ hồ sơ hải quan theo quy định, Công ty phải nộp thêm 01 bản sao giấy ủy quyền số 243/UQ-XNK ngày 18/12/2014 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Doanh nghiệp ủy thác (Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) không phải là người khai hải quan, do đó không phải thực hiện đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS; Doanh nghiệp được ủy thác (Công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin) là người khai hải quan, vì vậy phải có chữ ký số và thực hiện đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS; trong quá trình thực hiện khai hải quan, tại tiêu chí “Người xuất khẩu/nhập khẩu” nhập thông tin của doanh nghiệp được ủy thác, tại tiêu chí “Người ủy thác xuất/nhập khẩu” nhập thông tin của doanh nghiệp ủy thác.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Đắc Lắc (để t/h);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Âu Anh Tuấn

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
7. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh, bao gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.

Xem nội dung VB
Điều 37. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
...
2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đại diện của người nộp thuế là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện một số thủ tục về thuế.

Xem nội dung VB




Hiện tại không có văn bản nào liên quan.