Công văn 01/VPCP-KTTH năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định phục vụ xử lý nước thải khu công nghiệp
Số hiệu: 01/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/VPCP-KTTH
V/v khu trừ thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định phục vụ xử lý nước thải khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn s 17281/BTC-TCT ngày 27 tháng 11 năm 2014 v việc khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định sử dụng cho hoạt động xử lý nước thải trong khu công nghiệp, thay mặt Thủ tướng Chính ph, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 17281/BTC-TCT nêu trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
-
VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP
các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.