Công điện 1478/CĐ-BYT năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
Số hiệu: 1478/CĐ-BYT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 26/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1478/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Tiếp theo Công điện số 1242/CĐ-BYT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Trường Đại học về việc chấn chỉnh công tiêm vắc xin phòng COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) điện:

1. Thủ trưởng các Đơn vị tiếp tục thực hiện tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả; nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vắc xin phòng COVID-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Thủ trưởng các Đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị mình.

2. Các Đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng đảm bảo diện bao phủ vắc xin.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Phạm Minh Chính (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục: YTDP, QLKCB, TTTĐKT;
- TTKSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên