Công điện 1436/CĐ-BYT năm 2021 về quán triệt công tác xét nghiệm và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội do Bộ Y tế điện
Số hiệu: 1436/CĐ-BYT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 19/09/2021 Ngày hiệu lực: 19/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC QUÁN TRIỆT CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 KHI THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI VÀ TĂNG CƯỜNG GIÃN CÁCH XÃ HỘI

BỘ Y TẾ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 điện:

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội; tiếp theo Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021, Bộ Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương tổ chức triển khai các chỉ đạo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường giãn cách xã hội và phổ biến đến tất cả các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; tập trung thực hiện tại các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Trên cơ sở kết quả thực hiện, quyết định việc nới lỏng giãn cách theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước, chắc chắn. Tại các địa bàn nguy cơ (vùng vàng) và bình thường mới (vùng xanh), thực hiện việc xét nghiệm với các nhóm nguy cơ, các địa điểm nguy cơ, để kịp thời điều chỉnh phù hợp các biện pháp phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Thành viên BCĐQG PCD COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Đ/c Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTrB; các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế, Y tế các ngành;
- Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long