Chỉ thị 95/CT-BTTTT năm 2016 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
Số hiệu: 95/CT-BTTTT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH TRONG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện chính sách của Nhà nước về đổi mới và tng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới, lĩnh vc bưu chính đã có nhng bước chuyển biến và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới điểm phục vụ, nâng cao năng lc vận chuyển, đa dạng hóa các dịch vụ nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân trên khp các vùng, miền của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phát hiện một s doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có du hiệu vi phạm pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, an ninh. Một số doanh nghiệp chchú trọng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác bảo đm an toàn cho cơ sở hạ tầng mạng lưới, phương tiện, người lao động và bảo đm an ninh thông tin. Đặc biệt, đã xảy ra nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có hoạt động chp nhận, vận chuyn và phát bưu gửi có nội dung kích động, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp cung ứng dch vụ bưu chính chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chất gây nổ gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Đbảo đảm nguyên tc an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính theo quy định của Luật Bưu chính và để tăng cường hơn na công tác này trong thời gian tới, Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông chthị:

1. Thanh tra Bộ, Vụ Bưu chính, Vụ Pháp chế và Sở Thông tin và Truyền thông các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và nhận thức của cá nhân, tổ chức tham gia cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính về các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính thông qua các hình thức đào tạo, phổ biến, tập huấn, giới thiệu,... các quy định pháp luật liên quan.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp cung ng dịch vụ bưu chính vcông tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ hưu chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phụ trách; tăng cường áp dụng chế tài và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước có thm quyn trong việc hướng dn, phát hiện và xử lý các trường hợp, vụ việc gây mất an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

- Chủ động đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp cần thiết nhm bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

2. Các doanh nghiệp cung ng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm:

- Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo cn thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kthuật, biện pháp nghiệp vụ về bo đảm an toàn, an ninh trong cung ng dịch vụ bưu chính.

- Ban hành các quy định cụ thể về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đi, bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính cho phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp vi tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức công tác bảo đm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính của toàn thể cán bộ quản lý và nhân viên trong doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác đào tạo, phổ biến, quán triệt đến các bộ phận và người lao động trong doanh nghiệp việc cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chng phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cm gửi, chp nhận, vn chuyn và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhm khủng b, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội; cm gửi, chấp nhận, vận chuyn và phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính khác theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp đầy đ, chính xác thông tin về các hành vi bị cấm trong cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gi, chp nhận, vận chuyn qua mạng bưu chính và các quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận bưu gửi nhằm đphòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng đgửi vật phm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyn và phát qua mạng bưu chính.

- Đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phm, hàng hóa không được gửi, chp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật

- Phi hợp cht chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyn thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Nhận được chthị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính kịp thời phổ biến đến cán bộ, công chức, công nhân viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Vụ Bưu chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Chthị này và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ trưng./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các
Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công an (Cục An ninh V
ăn hóa, Thông tin, Truyền thông);
- Bộ Thông tin và Truyền thông: Bộ trư
ởng, các Th trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các
tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp cung
ng dịch vụ bưu chính;
- Lưu: VT, BC, TV
T (300).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.