Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 34/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

V TĂNG CƯNG QUN LÝ, NÂNG CAO HIU QU S DNG TÀI SN CÔNG TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng đến thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, hoàn thành công tác báo cáo, đăng ký tài sản là trụ sở làm vic, tài sản khác gn lin với đất, quyền sử dụng đất để xây dựng trụ slàm việc; xe ô tô các loại; tài sn khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên trên mt đơn vị tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước do Bộ Tài chính thng nht quản lý trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài sản công còn bất cập, phân tán và sử dụng chưa thực sự hiệu quả; việc chp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trsở làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm; còn xảy ra tình trạng quản lý, sử dụng tài sản nhà nước lỏng lẻo, lãng phí, chưa thực hiện tốt công tác bàn giao trụ sở khi đã được đầu tư xây dựng công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, dẫn đến việc báo cáo kê khai tài sản để đăng vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước không kịp thời.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục triệt đ nhng hạn chế và những bất cập nêu trên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao các ngành chức năng tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Về quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công:

Giao Sở Tài chính chtrì cùng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nghiêm túc trin khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố vrà soát, xử lý xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 ngày 8 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ. Việc bán, thanh lý xe ô tô phải thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và nộp v ngân sách nhà nước số tiền thu được.

2. Về tăng cường quản lý trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999, Quyết định s 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 và Quyết đnh s 23/2012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 ca Thng Chính phủ, bao gồm cdiện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc.

b) Giao Sở Tài chính kiểm tra, có ý kiến về định mức diện tích trụ sở làm việc trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế đu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc của các cơ quan, tchức, đơn vị.

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi chuyển sang trụ sở mới phải bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Khi công trình trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải thực hiện báo cáo kê khai tài sản để đăng ký vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định.

3. Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ xác nhận đơn vị đủ điều kiện và xác định giá trị tài sản đgiao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ; Giao Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 01 tháng 3 năm 2017.

b) Các Sở, ngành, y ban nhân dân các qun, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công ti đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thm quyn quản lý; thu hi toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định đnộp vào ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan.

4. Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà, đất, phương án di dời theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ:

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà, đất, phương án di dời theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại phát hiện qua sắp xếp, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án sắp xếp lại, phương án di dời đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí. Tổng hợp kết quả phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại nhà, đất, phương án di dời định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ.

5. Về mua sắm tập trung tài sản công:

a) Giao Sở Y tế chủ trì cùng Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố khẩn trương hoàn thành việc công bố danh mục mua sắm tập trung của ngành y tế nhằm đảm bảo quản lý thống nhất, hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

b) Giao Sở Nội vụ chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Y tế rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công về tài chính, tài sản, y tế hiện có để thực hiện nhiệm vụ mua sắm công tập trung đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ trên toàn thành phố.

6. Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, các cơ quan có liên quan trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Thực hiện nghiêm túc việc đu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; đánh giá tác động môi trường nghiêm túc, đầy đủ và xác định rõ chi phí môi trường theo nguyên tắc chỉ khai thác đất đai, tài nguyên khi tổng lợi ích xã hội thu được lớn hơn tổng chi phí phát sinh, kể cả chi phí về môi trường, xã hội.

b) Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, tính đầy đủ giá trị lợi thế (vị trí địa lý) vào giá trị để cổ phần hóa nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

c) Tăng cường công tác kim tra, đôn đc đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nghĩa vụ tài chính đất đai, tài nguyên của tổ chức, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, tránh thất thoát.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị này; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm; định kỳ gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ.

b) Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

c) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, qun chúng và nhân dân tích cực tham gia giám sát cộng đồng đi với tài sản công.

d) Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy vai trò tăng cường thông tin truyền thông, cvũ, động viên kịp thời những đin hình tt trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và góp ý phê phán những hành vi vi phạm quy định vquản lý, sử dụng tài sản công.

e) Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTTU,  TTHĐND TP (để báo cáo);
- UB MTTQ Việt Nam TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Các đơn vị SNCL;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Báo AN HP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- CPVP;
- Các Phòng
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng