Chỉ thị 3382/CT-UBND năm 2016 thực hiện Kế hoạch 12-KH/TU thực hiện Kết luận 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2020"
Số hiệu: 3382/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3382/CT-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 12-KH/TU NGÀY 20/9/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW NGÀY 04-4-2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 48-NQ/TW NGÀY 24-5-2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2020

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 04-4-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Tăng cường trách nhiệm tham mưu của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; gắn công tác tổ chức thi hành pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

2. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Tập trung tham mưu hoặc ban hành văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Rà soát hệ thống văn bản pháp luật của Trung ương để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị được giao phụ trách, trong đó tập trung vào những văn bản được Trung ương ủy quyền, giao cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương ban hành.

Thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn làm công tác xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; phát huy sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức phản biện xã hội trong công tác xây dựng văn bản pháp luật.

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu, kiến nghị xử lý văn bản có nội dung không phù hợp quy định pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

3. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật nhằm trang bị tốt kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật; tăng cường công tác giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực quản lý và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016 - 2020.

4. Các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục nâng chất, tăng thời lượng các chuyên mục, chuyên trang về pháp luật và lồng ghép việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới phương pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

5. Phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

6. Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thanh tra công chức, công vụ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị giai đoạn từ nay đến năm 2020 để tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện
, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh