Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
Số hiệu: 27/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hơn 05 năm qua, các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân tỉnh Bình Định đã chung sức, chung lòng triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả ni bật, tạo sự chuyn biến rõ nét trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phn làm cho thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao; cơ sở hạ tng kinh tế - xã hội nông thôn không ngừng được đầu tư, nâng cấp, bộ mặt nhiu vùng nông thôn đã được đổi thay; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn... Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 31% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương vẫn còn nhiều hạn chế: Việc phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chưa thật sự đồng bộ, một số ít địa phương còn mang tính hình thức; việc phát hiện và nhân rộng gương đin hình tiên tiến trong phong trào thi đua có lúc chưa kịp thời, nên tác dụng của phong trào thi đua chưa tạo thành động lực mạnh mẽ để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết s 26/NQ-TW ca Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra; thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng btỉnh Bình Định lần thứ XIX; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các s, ban, ngành, các hội, đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, thiết thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đu đến cui năm 2020, toàn tỉnh có 60% sxã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn hoàn thành nhiệm vxây dựng nông thôn mới, 02 huyện: Hoài Nhơn và Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới. Đi với các xã đạt chun nông thôn mới, cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Các cấp, các ngành, các địa phương và các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân và tập trung huy động các nguồn lực xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả, tránh vic phô trương chạy theo thành tích; đng thời bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn xây dựng nông thôn mới để tổ chức phát động phong trào thi đua cho phù hp; mục tiêu, chỉ tiêu thi đua sát hợp và biện pháp tchc, triển khai phải cụ thể, thiết thực nhằm phát huy tính năng động, tích cực sáng tạo của từng cá nhân, đơn vị. Các cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở các cơ quan, đơn v, địa phương, Mặt trận T quc và các hội, đoàn th đưa ni dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào nội dung đăng ký giao ước thi đua thưng xuyên và tổ chức thi đua theo chuyên đề.

3. Các cấp, các ngành, các địa phương cần chú trọng xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh và phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do y ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn phong trào xây dựng nông thôn mới với việc trin khai thực hiện cuộc vn động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cùng các phong trào và các cuộc vận động của các hội, đoàn thể đã và đang trin khai nhm tạo động lực mạnh mẽ cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới.

4. Các cấp, các ngành, các địa phương, Mặt trận, các đoàn thể cn tăng cường công tác chỉ đạo, tchức kiểm tra, giám sát phong trào thi đua; các cơ quan chuyên môn làm công tác thi đua, khen thưởng thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Thtrưởng cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn cơ snâng cao hiệu quả trong trin khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; sơ, tổng kết để đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

5. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này cho Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ.

Yêu cầu thủ trưởng các s, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph, các tổ chức trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Đề nghị y ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và vận động các thành viên thuộc tổ chức tham gia tốt các phong trào thi đua của tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- HĐ TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- TT T
nh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tnh;
- Các thành viên HĐTĐKT t
nh;
- Các s
, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, TĐKT, K2, K19. (
100b)

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng