Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2016 nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: 26/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, địa phương bám sát các Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật cho cán bộ và Nhân dân nhìn chung bảo đảm theo yêu cầu, nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Đa số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện là lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc nghiên cứu, triển khai pháp luật còn hạn chế. Cán bộ pháp chế, cán bộ các phòng, ban chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, triển khai văn bản pháp luật chưa chuyên sâu, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có nơi, có lúc chưa thường xuyên, liên tục. Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa đảm bảo theo yêu cầu. Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ và Nhân dân còn hạn chế, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa việc tiếp cận pháp luật của người dân chưa nhiều; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, thiếu thu hút, chưa chuyên sâu.... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW và các văn bản liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; là nhiệm vụ xuyên suốt của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng thực tiễn, yêu cầu khách quan của đời sống kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo nâng cao ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) tỉnh; HĐPHPBGDPL các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐPHPBGDPL; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực gắn với trách nhiệm cá nhân của từng thành viên theo kết quả của từng lĩnh vực đã được phân công. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, các địa bàn có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phức tạp về an ninh trật tự; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định pháp luật.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

c) Việc phân bkinh phí phải đảm bảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá thực chất, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả; phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn có nhiều tranh chấp, khiếu kiện, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn triển khai thực hiện các dự án lớn. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt mô hình sinh hoạt “Ngày Pháp luật”, định kỳ vào sáng Thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sinh hoạt, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11 ban hành và những văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XIV ban hành phải được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời); qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa ứng xử nơi công sở.

c) Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, Cộng tác viên về pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ pháp chế để kịp thời củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

d) Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Bảo đảm các điều kiện cần thiết về tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, tài liệu, văn bản, phương tiện cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Quan tâm, đảm bảo kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp huyện, cấp xã.

e) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; kiểm tra, rà soát những đầu sách pháp luật hết hiệu lực để kịp thời bổ sung; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật,

4. Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực HĐPHPBGDPL tỉnh):

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, đánh giá đúng thực trạng kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

b) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, khai thác các loại hình tủ sách pháp luật; có kế hoạch bổ sung các đầu sách pháp luật cho tủ sách tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo theo quy định.

c) Theo dõi, hướng dẫn, nghiên cứu, đề xuất thực hiện nội dung sinh hoạt “Ngày Pháp luật” đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, phát huy hiệu quả thiết thực; triển khai, hướng dẫn việc tổ chức gặp mặt, tọa đàm Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật các cấp đề trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý; tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn; trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

e) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện (kết hợp với báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh).

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; đổi mới và nâng cao chất lượng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn Giáo dục công dân trong các trường học.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; có kế hoạch phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên về pháp luật, bảo đảm hoạt động đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối quan trọng góp phần đưa pháp luật đến với Nhân dân.

7. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Tư pháp phân bổ kinh phí cho ngân sách các cấp về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo theo yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân các cấp thông qua công tác xét xử, lựa chọn những vụ án điển hình, có tính răn đe, giáo dục cao để tổ chức xét xử lưu động nhằm ngăn ngừa tội phạm, đồng thời lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác vận động tổ chức, cá nhân và Nhân dân địa phương tôn trọng, chấp hành pháp luật, tham gia và hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

10. Các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân thông qua lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

11. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông qua việc xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại với người dân để kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Cục Công tác Phía Nam (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, NC. ĐDM

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình