Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 19/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 08 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THC HIN NHIM V NĂM HC 2017 - 2018 TRÊN ĐA BÀN TNH THA THIÊN HU

Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017, trong đó đã xác định phương hướng chung của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2017-2018 là: ‘‘Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chng bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, li sng, kỹ năng sống và ý thức chp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục ly trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đối với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định. Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập”.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào các nội dung:

a) Tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển GD&ĐT đã được UBND tỉnh phê duyệt theo hướng tiếp cận Bộ chuẩn quy hoạch của Bộ GD&ĐT. Tiến hành rà soát, đi chiếu những nội dung, tiêu chí trong bản quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt với Bộ chuẩn kỹ thuật quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh của Bộ GD&ĐT để tham mưu UBND tỉnh có một số điều chỉnh phù hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa Chương trình hành động của Tỉnh y về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong toàn ngành Giáo dục và các Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

c) Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩn PCGDTH mức độ III vào cui năm 2017; phcập giáo dục THCS mức độ II trong năm 2018 và tăng tỷ lệ số “xã, phường, thị trấn có 80% thanh niên trong độ tuổi có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương”.

d) Tăng cường công tác xây dựng và bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên theo quy định; làm tốt công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức; triển khai công tác bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý về nghiệp vụ quản lý giáo dục, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phthông. Tăng cường giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các đơn vị và địa phương.

đ) Triển khai mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục và nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Tích cực chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá đảm bảo đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, chính xác kết quả học tập của học sinh. Có giải pháp để nâng cao chất lượng đại trà và nâng cao chất lượng học sinh giỏi.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, giáo dục kỹ năng sống; đẩy mạnh dạy học thí nghiệm, thực hành cho học sinh; định hướng nghề nghiệp và tổ chức phân luồng học sinh một cách hợp lý.

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, tạo cơ hội cho trẻ phát triển, tự tin, phản xạ linh hoạt, thhiện khả năng bản thân, hoạt bát trong giao tiếp, tham gia tích cực vào các hoạt động.

- Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá gắn liền với việc tinh giản các nội dung bất hợp lý hoặc không cn thiết và đẩy mạnh công tác kim định chất lượng các trường mầm non và phổ thông, phát huy công tác tự đánh giá, tăng cường đánh giá ngoài, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

e) Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Tiếp tục triển khai thực hiện tt Đề án dạy và học ngoại ng giai đon 2017-2020. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bi dưng đi ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ ở các cấp, bc hc; trong đó chú trọng phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Tiếp tục chỉ đạo dạy học ngoại ngữ ở các cấp học phù hợp với trình độ học sinh, điều kiện vùng miền và đáp ứng yêu cầu đi mới dạy và học ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ê) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đảm bảo các thủ tục hành chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục được giải quyết nhanh, chính xác, đúng quy trình. Tiến hành khảo sát và tham mưu UBND tỉnh công bố mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở. Phối hợp với các đơn vị liên quan để truyền thông nhng vấn đề trọng tâm của ngành; chủ động cung cấp thông tin giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, tấm gương người tốt, việc tốt và đề nghị các cấp thẩm quyền tuyên dương khen thưởng kịp thời.

g) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

- Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” đã được UBND tỉnh phê duyệt để chỉ đạo triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng giáo dục và đào tạo thông minh.

- Tiếp tục khai thác tốt Cổng thông tin quản lý giáo dục và đào tạo, đảm bảo tất cả các đơn vị khai thác, cập nhật, chuyển tải các dữ liệu, thông tin, văn bản,...đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác và tiết kiệm.

- Xây dựng hệ thống thông tin kết ni thông suốt giữa Sở với UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và giữa Sở với các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để trao đổi thông tin, kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chế độ, chính sách.

h) Tăng cường công tác đoàn kết, dân chủ trong đơn vị; nâng cao kỷ cương nề nếp, xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống hiệu quả bạo lực học đường.

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện tốt công tác dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch, đoàn kết nội bộ, chống cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HChí Minh; xây dựng lòng tâm huyết với nghề, trách nhiệm cao với công việc.

- Nâng cao ý thức phòng chống bạo lực học đường, tuyệt đối không để xảy ra việc xúc phạm thân thể, nhân cách học sinh; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xâm hại trẻ em và tình trạng học sinh đánh nhau; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng bơi lội cho học sinh để phòng, chống đuối nước.

i) Thực hiện hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, trong đó lựa chọn một số trường phổ thông để xây dựng và triển khai mô hình trường học tiên tiến, hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện cho các trường giao lưu liên kết với các trường phổ thông của các nước (trong đó ưu tiên các nước ASEAN) để tạo cơ hội cho học sinh hòa đồng, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng.

k) Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng và các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra thiết bị dạy học để chỉ đạo khai thác có hiệu quả và làm căn cứ xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và thực hiện giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với một số cơ sở giáo dục ở những vùng có điều kiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; bám sát thực tế ở cơ sở để kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tt, việc tt trong quản lý giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh, sinh viên; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành giáo dục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 đúng yêu cầu đra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học giải quyết các vấn đề liên quan đến biên chế, chế độ chính sách, kinh phí và các vn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

b) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

c) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cho các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện tt nhiệm vụ năm học 2017-2018; tiếp tục quan tâm thực hiện công tác kim tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và x lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục.

d) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn một cách hợp lý và phù hợp với quy hoạch chung toàn tỉnh; tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện để nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và trường học 2 buổi ngày ở các cấp, bậc học; quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và người lao động đy đủ, đúng quy định để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

5. Các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo sư phạm

a) Tổ chức triển khai quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị nội dung Chthị s2699/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; đồng thời, căn cứ vào nội dung của Chỉ thị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của đơn vị theo đúng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương, các trường học triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ;
- Sở: VH&TT, YT, LĐTB&XH,
TC, KH&ĐT, DL;
- Các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo sư phạm;
- CVP, các PCVP và CV: ĐTXD, TH, KH;
- Lưu: VT, GD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung