Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2017
Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2017

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chính phủ giao, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng xã hội đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2016 ở một số địa phương chưa sát với tình hình thực tiễn; công tác phối hợp giữa cơ quan Quân sự, Công an với các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, thiếu cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác đăng ký quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là diện học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng của một số địa phương chưa chặt chẽ; việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, kết luận sức khỏe có trường hợp thiếu chính xác nên chất lượng giao, nhận quân chưa cao, chưa vững chắc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia Công an nhân dân năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015 (gọi tắt là Luật NVQS); Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Quân khu 3, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2017; phân bổ chỉ tiêu các đơn vị nhận quân; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Công an, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố xét duyệt tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ chặt chẽ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; không để các đối tượng tiền án, tiền sự, nghiện hút ma túy nhập ngũ. Duy trì trật tự tại địa điểm giao nhận quân, các nút giao thông, bảo đảm cho các xe vận chuyển quân an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đủ chỉ tiêu, chất lượng cao và thực hiện các nội dung theo sự phân công của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan quân sự, công an cùng cấp, tham mưu UBND cấp huyện thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tổ chức khám sức khỏe theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng; khám, kết luận chính xác để các địa phương giao người nào được người đó; tổ chức kiểm tra HIV, ma túy, điện tim cho số công dân trúng tuyển theo kết luận của Hội đồng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện ngay trong ngày khám sức khỏe; thường xuyên kiểm tra, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai cho các huyện, thành phố thực hiện; tăng cường quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra cơ sở, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đặc biệt là những xã có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

5. Sở Tài chính phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017.

6. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài về Luật NVQS, biểu dương những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật NVQS; đồng thời phê phán những trường hợp bao che hoặc cố tình trốn, chống, né tránh thực hiện Luật NVQS và những địa phương không hoàn thành nhiệm vụ.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố thực hiện nghiêm Luật NVQS; động viên cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi gọi nhập ngũ đi khám tuyển, nhập ngũ theo kế hoạch, lệnh gọi khám tuyển, nhập ngũ của Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Luật NVQS; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017.

9. UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của UBND tỉnh và kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương; chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, công bằng, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển quân; bảo đảm trang thiết bị tốt để nâng cao chất lượng khám tuyển, giao đủ chỉ tiêu, chất lượng cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, vận động nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ để tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Các địa phương chú trọng tuyển chọn số công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, công chức, viên chức và công dân có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội để giảm bớt đào tạo, nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, góp phần thực hiện công bằng xã hội; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức bồi dưỡng nhận thức về đảng cho thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ để nâng cao nhận thức về thực hiện nghĩa vụ. Tổ chức tốt việc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao quân các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân những năm tiếp theo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; kết thúc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng