Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 do tỉnh Lào Cai ban hành
Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Thanh
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm duy trì, phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2016-2017, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tnh, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo ca Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; Đthực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018 với chủ đề ngành Giáo dục Lào Cai đã xác định “Vì học sinh thân yêu"; xây dựng “Trường học học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

I. Nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động các cấp về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; đặc biệt là Chương trình hành động số 153-CTr/TU và Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020; Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp theo Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh; tham mưu bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn giáo dục Lào Cai và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2016-2020 với những giải pháp cụ thể nhằm phát triển đội ngũ một cách toàn diện, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, cùng với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức rà soát, đánh giá, bố trí sắp xếp lại đội ngũ gắn với việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ncán bộ quản lý và giáo viên gắn với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên; tăng cường trao đi, giao lưu, hợp tác quốc tế trong bồi dưỡng giáo viên.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục.

Triển khai thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn Đề án dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020; đẩy mạnh liên kết đào tạo, thu hút giảng viên trình độ cao người nước ngoài vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của tỉnh.

Tăng cường công tác giáo dục pháp luật; đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với UBND các huyện, thành phố; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ đối với cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục cùng với việc nâng cao trách nhiệm, nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị trường học, trách nhiệm giải trình, phản biện xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông, hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành.

Tăng cường kỷ cương nền nếp trường học; làm tốt việc quản lý dạy thêm học thêm; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; chủ động ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong giáo dục.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng cao:

Tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh và lựa chọn hình thức tuyển sinh phù hợp với từng địa phương; cải tiến, nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT gắn với học nghề và tạo việc làm; đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục; đánh giá kết quả giáo dục thực chất; có giải pháp đồng bộ, căn bản, hiệu quả để duy trì sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học do tảo hôn, cha mẹ bỏ đi khỏi địa phương, đặc biệt các xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường có học sinh bán trú. Đổi mới các hoạt động giáo dục đặc thù, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với thực tiễn; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

6. Tăng cường nguồn lực, huy động tối đa, lồng ghép các chương trình, dự án để phát triển sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với các cơ sở giáo dục ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Ưu tiên nguồn lực thực hiện các kế hoạch thuộc Đề án số 06 của Tỉnh ủy, đặc biệt là đầu tư để xóa phòng học tạm gắn với Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp; xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục với nội dung toàn diện, hình thức phong phú và hiệu quả.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục - đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Ban hành Chỉ thị, chỉ đạo ngành giáo dục và các cơ quan, ban, ngành, các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo.

3. Các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiện nhiệm vụ năm học.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Lào Cai về giáo dục - đào tạo, đặc biệt là nhiệm vụ đổi mới giáo dục, giới thiệu các mô hình giáo dục tốt, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể:

Tăng cường sự phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về công tác giáo dục - đào tạo; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục; huy động các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: T
U, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- L
ãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH
1, NC2, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Xuân Thanh