Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2017 về nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Gia Lai, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thời gian qua, công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhng kết qutích cực, quy hoạch xây dựng đã được lập cùng với việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đã nâng cao kiến trúc cảnh quan đô thị, chỉnh trang đô thị Công trình đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tnh.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra, nhiều công trình và nhà riêng lxây dựng không có giấy phép, sai giy phép, xây dựng trên đt nông nghiệp, xây dựng sai quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân do một số ch đu tư không chp hành đúng các quy định của pháp luật về xây dựng; công tác kiểm tra giám sát của một số ngành, địa phương chưa chủ động và thường xuyên việc xử lý các công trình vi phạm chưa kịp thời và thiếu kiên quyết, chưa làm hết trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Nhm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chân chính công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tt một số nội dung sau:

1. SXây dựng:

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác qun lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng ng tác cấp giấy phép xây dựng, qun lý quy hoạch xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ các văn bản của Trung ương, tình hình thực tế tại địa phương nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành hoặc bổ sung các quy định liên quan đến cấp giy phép xây dựng, quản lý sau cấp phép, quản lý quy hoạch và trt tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường cộng tác thanh tra, kiểm tra; chtrì phối hợp với UBND các huyện thị xã, thành phố kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu qucác vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các trường hợp ctình vi phạm, kiên quyết yêu cu ch đu tư xây dựng công trình tự tháo d, hoặc cưỡng chế tháo dtheo quy định. Kiến nghị xử lý cơ quan, người đứng đầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố đxảy ra vi phạm trong cấp phép và quản lý trật tự xây dựng.

2. Ban quản lý Khu kinh tế tnh:

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác cấp phép xây dựng, qun lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp thuộc quyền quản lý. Tập trung nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng theo quy định.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý trật tự xây dựng của toàn bộ công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thuộc quyền quản lý (bao gồm cả các công trình do Sở Xây dựng cấp phép); thực hiện công tác báo cáo tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn đột xuất, hàng tháng, quý về Sở Xây dựng đ tng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Ưu tiên nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, cm mốc giới ngoài thực địa; tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch theo thẩm quyền; lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật trong hoạt động xây dựng đnâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong việc chp hành pháp luật vxây dựng, quy hoạch và trật tự xây dựng; hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; trường hợp cố tình vi phạm phải có biện pháp yêu cầu tự tháo d, cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm, đm bo thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật.

- Công khai, minh bạch các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi có nhu cầu xây dựng, ci tạo sửa chữa công trình, nhà được đơn giản thuận tiện; chấn chnh công tác cấp giấy phép xây dựng và qun lý xây dựng theo giấy phép. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác bố trí cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn đm nhận công tác qun lý về quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác qun lý xây dựng của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu công tác quản lý về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng. Phân công, giao trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, nhất là trách nhiệm của Đội qun lý trật tự xây dựng cấp huyện và UBND các phường, xã, thị trấn; đồng thời, quy định cụ thể hình thức xử lý đi với người đứng đầu các tổ chức và cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lng qun lý, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được phân công phụ trách.

4. Các sở, ban, ngành liên quan:

- Sở Nội vụ: Chtrì phối hợp với sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra công tác ci cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thành lập, kiện toàn Lực lượng quản lý trật tự xây dựng cấp huyện.

- Sở Tài chính: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc bố trí kinh phí đđảm bảo hoạt động cho Lực lượng quản lý trật tự xây dựng cấp huyện.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chtrì hoặc phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý các trường hợp xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng.

- Sở Giao thông vận tải: Chtrì hoặc phi hp với Sở Xây dựng, y ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ thuộc quản lý của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chtrì hoặc phối hợp cùng Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý các trường hợp xây dựng công trình vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công Thương: Chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan tổ chức có liên quan xử lý các trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện, hành lang bảo vệ công trình điện lực thuộc phạm vi qun lý của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan tổ chức có liên quan xử lý các trường hợp xây dựng công trình vi phạm di tích, quảng cáo thuộc phạm vi quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cho các tổ chức, công dân nhm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chthị này, kịp thời tổng hợp báo cáo tình hình và đề xuất các nội dung liên quan với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các sở, ngành: XD, Nội vụ,TC, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, CT, VH&TTDL, CA tnh, BQL KKT tnh, Thanh tra tnh;
- UBND các huyện TX
, TP;
- Đài PTTH, B
áo GL;
- Lưu: VT, NC, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
N
guyễn Đức Hoàng