Chỉ thị 16/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 169/2007/NĐ-CP huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: 16/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 20/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 169/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Ngày 19 tháng 11 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 169/2007/NĐ-CP về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an (sau đây viết gọn là Nghị định 169/2007/NĐ-CP). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khai thác, tận dụng tiềm lực khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác công an; chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; xử lý kịp thời các tình huống có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 169/2007/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định 169/2007/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2008 của liên Bộ Công an, Khoa học và Công nghệ, Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 169/2007/NĐ-CP về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an; Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2009 của liên Bộ Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ ở các lĩnh vực, các ngành, các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của Nghị định 169/2007/NĐ-CP. Qua đó chủ động, tích cực đóng góp trí tuệ, sáng kiến, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, những công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ góp phần giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của lực lượng Công an; khai thác, tận dụng tốt tiềm lực khoa học và công nghệ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác công an, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

2. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 169/2007/NĐ-CP do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Công an tỉnh làm Phó ban thường trực, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan làm thành viên giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan

a) Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 169/2007/NĐ-CP theo thành phần nêu tại khoản 2 Chỉ thị này;

- Là cơ quan thường trực, đầu mối tổ chức thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, cung cấp thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ ở địa phương theo nội dung, yêu cầu của Bộ Công an; hướng dẫn, tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an hàng năm, 5 năm và đột xuất (nếu có) ở địa phương; xây dựng kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an hàng năm, 5 năm và đột xuất theo thẩm quyền được giao;

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân được huy động theo đúng quy định của pháp luật;

- Giám đốc Công an tỉnh quyết định huy động đối với một số đối tượng huy động trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an;

b) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra cơ bản về tiềm lực khoa học và công nghệ địa bàn tỉnh; tiến hành xem xét, thẩm định, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện kế hoạch của Thủ tướng về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Cung cấp thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công an tỉnh; hỗ trợ Công an tỉnh các vấn đề có liên quan đến công tác huy động tiềm lực khoa học và cộng nghệ phục vụ công tác công an;

c) Các Sở: Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh lập dự toán kinh phí (nếu có) đảm bảo cho công tác huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

d) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân được huy động theo quy định của Nghị định 169/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;

đ) các sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quyết định huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an của cơ quan có thẩm quyền;

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Nghị định 169/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Tổ chức thực hiện

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đươc giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn hoặc điều chỉnh kịp thời.

Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh