Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2012 về tổ chức thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an tỉnh Thái nguyên
Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày 19/11/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 169/2007/NĐ-CP về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an (gọi tắt là Nghị định 169/2007/NĐ-CP). Quá trình triển khai thực hiện đến nay Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng, ban hành các Văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định 169/2007/NĐ-CP. Để việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh chỉ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 169/2007/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để các tổ chức, cá nhân đang công tác và hoạt động tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh nắm vững những quy định của Nhà nước về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an; qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ những người làm công tác khoa học trong các lĩnh vực, các ngành, các cơ quan, trong việc đóng góp trí tuệ, sáng kiến, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, những công trình nghiên cứu về khoa học và công nghệ, góp phần giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của lực lượng công an; khai thác, sử dụng tiềm lực khoa học và công nghệ nâng cao hiệu quả công tác công an, chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Công an tỉnh là cơ quan thường trực làm đầu mối thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn; có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, vướng mắc của cá nhân, tổ chức liên quan về các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an; kịp thời báo cáo đề xuất cấp trên có biện pháp tháo gỡ, điều chỉnh các quy định để thực hiện hiệu quả việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.

Giám đốc Công an tỉnh có thẩm quyền quyết định huy động đối với một số đối tượng huy động trên địa bàn theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an. Thực hiện việc chuyển giao, hoàn lại đối tượng huy động theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại mục IV Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công an - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo đề nghị của Công an tỉnh; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tại địa phương chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ nhằm tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cho Công an nhân dân; hỗ trợ Công an tỉnh phối hợp các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường đại học đóng trên địa bàn trong hợp tác, chuyển giao, mua bán về khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an; hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh về công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ trẻ có năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản về tiềm lực khoa học và công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, cung cấp thông tin theo nội dung, yêu cầu của Bộ Công an phục vụ xây dựng kế hoạch huy động.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp các cơ sở đào tạo trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ theo kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh trong việc theo dõi, thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến các chính sách của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.

6. Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã khi thực hiện kế hoạch và quyết định huy động của các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được huy động hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ chính sách đối với người được huy động trong thời gian huy động; sắp xếp, bố trí đúng vị trí công tác, công việc khi hết thời gian huy động phục vụ công tác công an trở về làm việc tại cơ quan, tổ chức.

7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch huy động. Trong thời gian được huy động phải tuân thủ theo đúng quyết định huy động, quy định của pháp luật và quy định khác của Bộ Công an. Thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

8. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan trên địa bàn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC.
phonghoang/CTT5/2012

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long