Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018
Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017- 2018

Nhằm duy trì, phát huy tốt hơn những kết quả đạt được trong năm học 2016- 2017, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017- 2018; căn cứ tình hình thực tế của Tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh

- Kết luận số 38-KL/TU ngày 25/01/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

- Kế hoạch số 3226/KH-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 05/3/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; gắn với việc thực hiện hiệu quả và “Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chủ đề năm về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ trng tâm năm học và các phong trào thi đua của ngành và địa phương một cách thiết thực, tránh hình thức.

2. Bố trí hợp lí số học sinh/lớp, số lớp/trường, đặc biệt là ở vùng thành thị phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục và nhu cầu học của học sinh-tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh thuộc vùng khó khăn được đến trường; tuyệt đối không được để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường trong năm học mới.

3. Hoàn thiện việc sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, bảo đảm đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Rà soát các điểm không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến trường, có biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh được tham gia bảo hiểm y tế.

4. Về ngày khai giảng năm học mới

- Thống nhất trong toàn tỉnh khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường là buổi sáng ngày 05/9/2017, thời gian khai giảng bắt đầu từ 7 gi 30 phút, kết thúc trước 9 gi 00 phút. Chương trình khai giảng gồm: (1) Đón học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10); (2) Chào cờ, hát Quốc ca (tất cả đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh hát Quốc ca, không dùng băng lời bài hát); (3) Đọc thư của Chủ tịch nước; (4) Đọc diễn văn khai giảng; (5) Đánh trống khai trường. Đại biểu đến dự khai giảng không phát biểu trong Lễ khai giảng.

- Tổ chức Lễ khai giảng trang trọng, thiết thực tạo không khí tưng bừng, có ý nghĩa và phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, từng địa bàn, từng cơ sở giáo dục; không tổ chức cho học sinh tập dượt khai giảng dài ngày làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Có phương án phòng trường hợp khi thời tiết xấu, mưa bão.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai cụ thể Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017- 2018.

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 20/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII "về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thu, quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định để học sinh, cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và mọi người dân biết, giám sát thực hiện; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu - chi không đúng mục đích, không đúng quy định; có kế hoạch giãn các khoản thu đầu năm đtránh khó khăn cho phụ huynh học sinh; Các trường học không đứng ra tổ chức thu tiền của phụ huynh học sinh để may đo đồng phục cho học sinh, không triển khai các loại hình bảo hiểm thương mại tại nhà trường.

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ; tham mưu giải quyết những bất cập đối với việc dạy ngoại ngữ; mở rộng quy mô dạy học ngoại ngữ, đặc biệt ở vùng du lịch, vùng biên giới; triển khai thực hiện hiệu quả Dự án xây dựng trường học thông minh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử ở các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Giáo dục và duy trì nền nếp, ý thức lao động phù hợp với lứa tuổi; giáo dục pháp luật; giáo dục kỹ năng sống để học sinh biết tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về giáo dục và đào tạo; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục, phòng Giáo dục Đào tạo và các đơn vị trong công tác quản lý giáo dục và đào tạo, đồng thời xử lý nghiêm và thông báo công khai các trường hợp vi phạm.

- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018- 2019 đảm bảo công bằng, công khai, không phân biệt giữa các cơ sở giáo dục công lập và tư thục nhằm nâng cao chất lượng; thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Kiểm tra, rà soát, có kế hoạch cụ thể trong những tháng còn lại của năm 2017 để hoàn thành chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ln thứ XIV và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp;

- Duy trì, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tăng số đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tui, nâng tỷ lệ biết chữ cho người dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại địa phương. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên của địa phương.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT.T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan, Ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V
0, V3, GD,TH1;
- TT.Thông tin;
- Lưu: VT, GD.
                      GD-CT.02

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long