Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh Cao Bằng ban hành
Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 60/NQ-CP NGÀY 08/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016.

Trong những tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp, tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 so với 6 tháng đầu năm 2015, chỉ đạt 2,25%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm 2015. Có nhiều nguyên nhân làm tốc độ tăng trưởng GRDP chậm lại, trong đó có nguyên nhân là tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản chậm và giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp (21,2% KH) làm cho giá trị sản xuất ngành xây dựng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Thc hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh, các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Về việc giao chi tiết và triển khai kế hoạch năm 2016 đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các dự án chưa được giao vốn kế hoạch năm 2016:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc đối với các dự án thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt trong giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Các nhiệm vụ mới được bố trí vốn từ năm 2017.

b) Sở Tài chính: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, hoàn thành việc thẩm đnh nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công theo quy định.

d) Các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố:

- Trước ngày 31/7/2016, hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết hết vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

- Trước ngày 31/7/2016, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non tại các huyện 30a, báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch năm 2016.

- Chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền.

- Được phép bố trí vốn kế hoạch năm 2016 đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non huyện 30a đến ngày 31/8/2016 hoàn thành các thủ tục đầu tư.

- Được phép thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy trình rút gọn quy định tại Điều 13, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP , ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đối với các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non.

2. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016:

a) Các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố:

- Đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công các công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi ngay tới Kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, trong đó lưu ý:

+ Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết svốn cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án sắp hoàn thành: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án khởi công mới: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác đã có khối lượng để thanh toán trước ngày 31/8/2016.

- Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các dự án đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, các chủ đầu tư khẩn trương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương. Đến ngày 31/8/2016, trường hợp các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương không có khả năng giải ngân vốn đến 50% kế hoạch vốn năm 2016, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh các nguồn vốn thuộc thẩm quyền điều chỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh đối với các nguồn vốn: Trung ương hỗ trợ đầu tư theo chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 giữa các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương để thanh toán cho các công trình đã có khối lượng hoàn thành.

c) Kho bạc Nhà nước: Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

3. Kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch các năm trước sang các năm sau và bố trí vốn kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát kỹ các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm trước sang năm sau nhưng đến hết ngày 31/12/2016 vẫn không giải ngân hết số vốn kéo dài này, nếu không có lý do khách quan cụ thể, kiên quyết trình cấp có thẩm quyền cắt giảm svốn không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản vốn ứng trước chưa có nguồn để thu hồi.

- Đối với các dự án đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn năm 2017 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:

a) Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Sở Tài chính: Kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ của các Sở, ban, ngành, các địa phương và các chủ đầu tư theo đúng thời gian quy định tại Luật Đầu tư công, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Quyết định số 1021/QĐ-TTg, ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.

- Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính và các sở, ban, ngành và địa phương, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 tại các cuộc hp của Tổ công tác tình hình thực hiện và giải ngân hoặc khi có yêu cầu.

d) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn chi tiết tới các đơn vị cơ sở. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

5. Thủ trưng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh, các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP;
- Các BQLDA ĐTXD chuyên ngành của tnh;
- Các chủ đầu tư DA sử dụng vốn ĐTC;
- VP: CVP, các PCVP, CV NCTH;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh