Chỉ thị 10/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền vận động và giám sát trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành
Số hiệu: 10/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT TRONG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, do yêu cầu phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng của tỉnh phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn đã được triển khai. Trong đó, ưu tiên là các dự án phát triển đô thị, đường giao thông, du lịch… đã góp phần làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội tỉnh chuyển biến đáng kể; đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng cũng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xác định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đảm bảo giao mặt bằng sạch kịp thời, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển, góp phần đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các đoàn thể của tỉnh thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh đẩy nhanh công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc thẩm quyền, đặc biệt lưu ý đến các công trình trọng điểm; công trình cấp bách.

c) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện tốt công tác đo đạc, quy chủ sử dụng đất các dự án được giao, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đúng pháp luật; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung thực hiện công tác kiểm kê, áp giá, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án được giao, đảm bảo tiến độ đề ra.

d) Kịp thời hướng dẫn giải quyết hoặc tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất để bồi thường.

2. Sở Xây dựng:

a) Rà soát, tổ chức hướng dẫn công bố, công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng các đô thị, đồ án quy hoạch các khu chức năng như: khu công nghiệp, khu kinh tế, khu nghỉ mát, khu vực bảo vệ di sản, cảnh quan thiên nhiên..., để chính quyền cơ sở thực hiện việc quản lý và nhân dân biết thực hiện.

b) Hướng dẫn về trình tự thủ tục và đẩy nhanh việc tổ chức thẩm định, cấp giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tư triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh hoặc hướng dẫn UBND cấp huyện, tổ chức, cá nhân giải quyết khó khăn, vướng mắc về đơn giá bồi thường nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành bảng đơn giá nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vướng mắc về đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện cho công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án tái định cư.

5. Cục Thuế tỉnh:

- Xác nhận hoặc chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố xác nhận mức thu nhập bình quân của ba năm liền kề trước đó đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh.

- Xác định hoặc chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người bị thu hồi đất chưa thực hiện khi nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan Tài nguyên và Môi trường gửi đến; phải thực hiện tính đúng, tính đủ, thông báo nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác đúng thời hạn; đẩy nhanh thủ tục thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất được giao đất ở.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tiến hành khảo sát, có kế hoạch mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu cho các dự án bố trí đất tái định canh, thực hiện tốt hướng dẫn, hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi cho người bị thu hồi đất; chỉ đạo các Ban dự án thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thường các huyện, thị xã, thành phố trong công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối các dự án được giao theo quy định.

b) Hướng dẫn xác định hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi đối với trường hợp người bị thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường bằng đất; hướng dẫn xác định chi phí đầu tư, chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng, giá trị chi phí đầu tư, giá trị hiện có của cây trồng, vật nuôi đối với trường hợp người bị thu hồi đất được bồi thường.

7. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo Ban Quản lý dự án ngành giao thông trực thuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ với tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối các dự án được giao.

8. Sở Tư pháp: Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

9. Ban Quản lý Khu kinh tế:

a) Phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố, công khai quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết Khu kinh tế, các Khu công nghiệp, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nhân dân biết thực hiện. Tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

b) Cử người tham gia trực tiếp với tổ chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (kể cả phương án tổng thể và phương án cụ thể) khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt hoặc để thực hiện các dự án đầu tư thuộc khu kinh tế, các khu công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thông báo và giải thích cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi đất và những vấn đề có liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

10. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan có kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề thuộc các hộ gia đình bị thu hồi đất sản xuất.

11. Thanh tra tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh và phối hợp cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; hướng dẫn Thanh tra cấp dưới giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài.

12. Các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Tư pháp và chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt công tác giám sát, vận động và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; động viên thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; chỉ đạo các đoàn thể cấp huyện, xã cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ này.

13. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện việc tổ chức cưỡng chế và bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, không chấp hành bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án.

14. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên và Trung tâm Truyền hình khu vực tại Phú Yên thường xuyên đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương chính sách Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân biết và thực hiện.

15. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Quy hoạch, đầu tư hoàn chỉnh khu tái định cư theo phân cấp hoặc được UBND tỉnh ủy quyền trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư sớm ổn định cuộc sống.

b) Chủ động phối hợp với các chủ dự án và tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thành lập Ban vận động thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (thành phần gồm có: Đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cấp huyện, cấp xã nơi có đất bị thu hồi, đại diện tổ chức được giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và các phòng, ban liên quan) để vận động nhân dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và thuận lợi trong quá trình giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thực hiện các dự án.

c) Chỉ đạo UBND cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Đối với UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích để xây dựng công trình trái phép, nhất là trên đất nông nghiệp; trong đó cần lưu ý đất đã quy hoạch theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý, nhằm tránh phức tạp, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thống kê lao động trong độ tuổi bị mất việc làm, số lao động cần chuyển đổi nghề nghiệp, số lao động có nhu cầu học nghề tại nơi bị thu hồi đất sản xuất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với đơn vị đo đạc xác định loại đất, vị trí đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; Tuyên truyền vận động, giải thích các chính sách bồi thường, hỗ trợ để những hộ gia đình bị ảnh hưởng biết, trực tiếp giải quyết những vướng mắc khiếu nại của người dân từ cơ sở theo thẩm quyền;

- Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cán bộ địa chính - xây dựng thuộc UBND xã, phường, thị trấn cập nhật kịp thời các biến động về đất đai để phục vụ công tác quản lý đất đai nói chung và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (xác nhận nguồn gốc đất đai, quy chủ, lập hồ sơ bồi thường,…); UBND các xã, phường, thị trấn khi tiếp nhận hồ sơ bồi thường do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao phải nhanh chóng thẩm tra, xác nhận nguồn gốc đất đai đảm bảo đúng thời gian quy định. Phối hợp với các phòng, ban liên quan đẩy nhanh công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.

d) Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng qui định. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và cán bộ địa chính - xây dựng thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

e) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng theo quy định đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp đã được vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng cố tình không chấp hành việc bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật.

g) Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền từ cơ sở, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

16. Các Nhà đầu tư: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng làm công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền thông báo thu hồi đất và cử người tham gia thực hiện lập phương án bồi thường và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời triển khai thực hiện đầu tư dự án.

17. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị Nhà nước thu hồi: Chấp hành đầy đủ việc kê khai về đất, tài sản, cung cấp các giấy tờ liên quan đất, tài sản theo yêu cầu của tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; chấp hành nghiêm quy hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố; bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng thời gian theo quy định pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị các đoàn thể của tỉnh, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự