Chỉ thị 1/CT-UBND về diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
Số hiệu: 1/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN; DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2022

Căn cứ nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022; để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản Nhà nước, Nhân dân do thiên tai gây ra; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực tổ chức điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ;

Thực hiện Công văn số 1077-CV/TU ngày 02/3/2022 của Tỉnh ủy về diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Nam; diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sơn Động năm 2022. Các huyện, thành phố còn lại chỉ đạo các xã, phường, thị trấn diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập chiến đấu phòng thủ (25% cấp xã, trong đó 50% diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 50% diễn tập chiến đấu phòng thủ).

2. Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập, trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; huyện Lục Nam, huyện Sơn Động làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập sát thực tế, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

3. Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh xây dựng ý định, kế hoạch diễn tập, các văn kiện chỉ đạo huyện Lục Nam, huyện Sơn Động tổ chức diễn tập theo đúng ý định, bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Sau diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, tổng hợp kết quả báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 theo quy định.

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tăng cường nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho diễn tập; chỉ đạo Công an huyện Lục Nam chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Công an huyện Sơn Động chuẩn bị nội dung diễn tập phương án A2.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn huyện Lục Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập, thực binh xử lý tình huống phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn huyện Lục Nam, huyện Sơn Động áp dụng công nghệ thông tin trong diễn tập.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung giúp Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh điều hành diễn tập, đồng thời hướng dẫn huyện Lục Nam, huyện Sơn Động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập đạt kết quả cao.

8. UBND các huyện: Lục Nam, Sơn Động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị của Bộ, Quân khu theo kế hoạch hiệp đồng thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức và thực hành diễn tập; chủ động xây dựng văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện kỹ thuật.

9. Thời gian:

- Huyện Lục Nam hoàn thành công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập trước ngày 10/8/2022.

- Huyện Sơn Động hoàn thành công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập trước ngày 31/10/2022.

- Các huyện, thành phố còn lại chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xong trước ngày 30/8/2022; diễn tập chiến đấu phòng thủ xong trước ngày 15/11/2022.

10. Kinh phí diễn tập

- Bộ CHQS tỉnh bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và khách mời.

- Huyện Lục Nam, huyện Sơn Động sử dụng ngân sách địa phương bảo đảm cho các thành phần tham gia diễn tập và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ diễn tập theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

- Diễn tập cấp xã, các huyện sử dụng ngân sách địa phương bảo đảm.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan có liên quan tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm chắc mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập; cử cán bộ theo dõi, chỉ đạo, tham gia đạo diễn diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ đạt kết quả cao.

Giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.