Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/06/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hải Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đạt được kết quả nhất định; bộ máy, tổ chức được quan tâm củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất từng bước được tăng cường; nhiều vụ việc có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp kéo dài đã được giải quyết đạt kết quả, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tỷ lệ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước. Qua đó giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: (i) Kết quả THADS của một số địa phương, đơn vị còn thấp so với kết quả chung của toàn tỉnh; một số vụ việc có giá trị thi hành lớn, khó khăn, phức tạp chưa được thi hành dứt điểm, kịp thời; (ii) Sự phối hợp của một số cơ quan, ban, ngành, nhất là ở cấp huyện trong công tác THADS có lúc, có việc hiệu quả còn chưa cao; (iii) Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc của một số cơ quan THADS chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về nhiệm vụ công tác THADS hành chính năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thi hành án dân sự

a) Bám sát Kế hoạch công tác, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung làm tốt công tác phân loại án, quyết tâm cao tổ chức hoàn thành tốt kế hoạch thi hành án các vụ việc có điều kiện thi hành và các chỉ tiêu nhiệm vụ THADS được giao; thực hiện phương châm “hướng về cơ sở”, bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác THADS; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS; chỉ đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác THADS.

b) Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành của Trung ương và của tỉnh về THADS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục về THADS.

c) Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp trong hoạt động THADS; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ việc phức tạp, có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài còn tồn đọng; kiến nghị bảo đảm hoạt động cho công tác THADS toàn tỉnh.

d) Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc THADS khó khăn, phức tạp, kéo dài, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố phân loại án thật chính xác, tổ chức thi hành án bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất phát sinh khiếu nại, tố cáo.

đ) Phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước về THADS. Tổng hợp kết quả của các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác THADS trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, động viên kịp thời; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

e) Rà soát, đề nghị nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan THADS của tỉnh; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan THADS; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS; chỉ đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an các huyện, thị xã, thành phố kịp thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong cưỡng chế thi hành án theo đề nghị của cơ quan THADS; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án. Chỉ đạo Trại tạm giam, Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc thu nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền giấy tờ cho người được thi hành án đang cải tạo, giam giữ tại Trại tạm giam; chỉ đạo Công an cấp xã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc đôn đốc, xác minh, giải quyết các vụ việc thi hành án tại cơ sở.

b) Chỉ đạo Cơ quan điều tra hai cấp trong quá trình khởi tố, điều tra, cần truy tìm, làm rõ các tài sản có liên quan, đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đến án tham nhũng, kinh tế; kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm để tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản nhằm hạn chế việc tẩu tán tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS. Vận động bị can, người có nghĩa vụ liên quan tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Chuyển giao đầy đủ, kịp thời vật chứng cho cơ quan THADS theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho người mua được tài sản là vật chứng của các bản án, quyết định của Tòa án là ô tô, xe máy và các phương tiện cơ giới khác khi làm thủ tục đăng ký.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kịp thời cung cấp các thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất của người phải thi hành án.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS trong việc thi hành án liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tạm dừng hoặc dừng việc thực hiện các yêu cầu về giao dịch tài sản của người phải thi hành án khi có đề nghị của cơ quan THADS, tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là trường hợp che giấu, tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án.

4. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn Phòng Tài chính cấp huyện phối hợp với Cơ quan THADS trong việc xử lý các tài sản, vật chứng trong vụ án được Tòa án tuyên, bảo đảm quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật THADS.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo THADS tỉnh, cơ quan THADS và hoạt động giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo; hỗ trợ bổ sung cơ sở vật chất cho cơ quan THADS đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

5. Sở Tư pháp

a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL, chủ trì, phối hợp với Cục THADS tỉnh tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tăng cường thực hiện, phổ biến các văn bản pháp luật về thi hành án; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự của nhân dân trong tỉnh.

b) Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong việc khai thác, cung cấp, quản lý hiệu quả thông tin lý lịch tư pháp có được từ công tác THADS theo quy định của pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động Công chứng, Bán đấu giá tài sản, Luật sư nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác THADS.

6. Các Sở, ban, ngành liên quan

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ khi có yêu cầu, đề nghị của cơ quan THADS và Chấp hành viên Thi hành án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện việc cung cấp thông tin, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho cơ quan THADS; phối hợp thực hiện hiệu quả các quyết định về áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án. Phối hợp với cơ quan THADS trong công tác vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện chấp hành nghĩa vụ THADS.

b) Ngân hàng nhà nước tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai, thực hiện các trình tự, thủ tục, thỏa thuận về THADS; cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án; phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án tại Tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của cơ quan THADS theo đúng quy định pháp luật.

c) Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS liên quan đến việc xác minh, khấu trừ thu nhập của người phải thi hành án; thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

d) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về THADS; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động THADS, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm và những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án, nhằm giáo dục, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

đ) Báo Hải Dương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện việc đưa tin, bài, phóng sự về công tác THADS, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác THADS tạo sự lan tỏa và đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác này. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan THADS trong việc thông báo về thi hành án trên phương tiện thông tin đại chúng để giải quyết việc THADS đạt kết quả.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tăng cường chỉ đạo công tác THADS, thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả công tác THADS trên địa bàn để có biện pháp chỉ đạo cụ thể. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp, trực tiếp chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc phức tạp theo đề xuất của Ban Chỉ đạo THADS; yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt là các vụ việc THADS có khó khăn, phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý đối với những đơn vị, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc trong phối hợp tổ chức THADS.

b) Chỉ đạo UBND, Chủ tịch UBND cấp xã tích cực phối hợp với các cơ quan THADS để tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc về THADS tại địa phương.

c) Trên cơ sở điều kiện của địa phương, quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS và Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố; xem xét hỗ trợ kinh phí, tập trung tháo gỡ tình trạng không có kho vật chứng tại 05 Chi cục THADS tại các huyện: Bình Giang, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Kim Thành và Thanh Hà.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm sát về hoạt động THADS và quy trình nghiệp vụ về thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, nâng cao hiệu quả trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các cơ quan THADS.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các Tòa chuyên trách và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong Quy chế phối hợp liên ngành, kịp thời thụ lý, giải quyết các tranh chấp về tài sản có liên quan đến việc thi hành án; có văn bản giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định khi có yêu cầu của cơ quan THADS; quan tâm thực hiện công tác vận động, hướng dẫn đương sự, bị cáo tự nguyện nộp các khoản tiền án phí, bồi thường trách nhiệm dân sự, khắc phục hậu quả, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành của các bản án, quyết định.

10. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Cục THADS tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, 01 năm tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục THADS;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, TT UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC, Quảng.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái