Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 về tăng cường công tác y tế trường học do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Bùi Thị Hòa
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Giáo dục - Đào tạo thế hệ trẻ là nhiệm vụ của toàn xã hội. Bên cạnh việc trang bị kiến thức về xã hội, về kỹ thuật, kỷ năng để bước vào đời, còn phải đào tạo thế hệ trẻ có sức khỏe và thể lực cường tráng. Đó là mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên trong trường học, là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, của mỗi gia đình và toàn xã hội.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo và thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác y tế trong các trường học vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Mạng lưới cán bộ y tế trong các trường học thiếu về số lượng, chưa bảo đảm chất lượng, hiện trên 90% số trường học chưa có cán bộ y tế; thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động. Sự phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành liên quan trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh chưa chặt chẽ. Những khó khăn, tồn tại trên đã dẫn đến sự gia tăng một số bệnh, tật ở lứa tuổi học đường như cận thị, cong vẹo cột sống, các bệnh về răng miệng, nhiễm giun sán, đặc biệt hiện nay tình hình bệnh dịch tay chân miệng vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, khó kiềm chế; theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, 3 tháng đầu năm 2012 cả nước đã có 21.295 ca tay chân miệng tại 63 tỉnh thành, trong đó ghi nhận 16 ca tử vong. Riêng Đắk Nông, từ đầu năm đến 01/5/2012 đã có 125 trường hợp mắc bệnh (chưa có trường hợp tử vong), gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của học sinh.

Để khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ thị:

1. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình hoạt động về quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động y tế trường học trên địa bàn tỉnh, chú trọng công tác vệ sinh trường học và đo đạt, đánh giá điều kiện học tập (ánh sáng, kích thước bàn ghế, nhiệt độ…) tác động đến sức khỏe học sinh, đề xuất biện pháp khắc phục các yếu tố ảnh hưởng có hại đến sức khỏe học sinh.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ y tế trường học, công tác phòng chống dịch, bệnh cho đội ngũ cán bộ y tế trong các trường học; kiểm tra, đánh giá, phân loại và quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên;

d) Chủ động, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chỉ đạo các trường bố trí cán bộ y tế chuyên trách theo định biên và bảo đảm chế độ, điều kiện làm việc để cán bộ y tế thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên;

b) Xây dựng kế hoạch về bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập của học sinh, sinh viên tới năm 2015 nhằm hạn chế các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới việc phát sinh và gia tăng các bệnh, tật học đường; cũng như đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác y tế trong các trường học;

c) Phối hợp với Sở Y tế trong việc xây dựng nội dung chương trình giảng dạy cũng như các biện pháp tuyên truyền giáo dục sức khoẻ để học sinh, sinh viên có nhận thức đúng và chủ động tham gia phòng chống bệnh, tật trong nhà trường và cộng đồng;

d) Tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên và gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

e) Nâng cao hiệu quả giáo dục sức khỏe cho học sinh, sinh viên: Tổ chức dạy tốt, học tốt chương trình nội khóa và các hình thức giáo dục ngoại khóa về nội dung giáo dục sức khỏe theo đúng quy định của các môn học, chú trọng giáo dục vệ sinh cá nhân. Đẩy mạnh các hoạt động của y tế trường học. Xây dựng trường học là một điển hình về môi trường “xanh - sạch- đẹp” ở địa phương. Đảm bảo đầy đủ các công trình vệ sinh, nước sạch và nước uống cho giáo viên và học sinh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư cho công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ học sinh, sinh viên hàng năm.

5. Sở Tài chính: Có nhiệm vụ bảo đảm và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí dành cho hoạt động y tế trong các trường học cho các Sở, ngành và địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Chịu trách nhiệm và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. Hướng dẫn và sử dụng nguồn kinh phí bảo hiểm y tế cho hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên trong trường học phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã:

a) Trên cơ sở các hướng dẫn về công tác y tế trong các trường học của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng, Ban khác liên quan xây dựng và triển khai công tác y tế trong các trường học phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công tác y tế trong các trường học trên địa bàn;

b) Tăng cường đầu tư về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho công tác y tế trong các trường học.

8. Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác y tế trong các trường học về Sở Y tế.

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Hòa

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.