Chỉ thị 08/2012/CT-UBND tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011 – 2012 và tuyển sinh năm học 2012 – 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số hiệu: 08/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 28/02/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/ 2012/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 11  tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP, THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2011-2012 VÀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2012-2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH

Trong những năm qua, việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế của việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh, nhằm bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012 và tuyển sinh năm học 2012-2013 an toàn, nghiêm túc, đảm bảo cho kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học trong các nhà trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho việc tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới công tác thi và tuyển sinh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tổ chức tốt việc xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012 và tuyển sinh năm học 2012-2013. Cụ thể:

- Chỉ đạo các nhà trường, các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoàn thành chương trình năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh; hoàn chỉnh hồ sơ thi đúng quy định; xử lý nghiêm khắc những trường hợp gian lận kết quả học tập và hồ sơ thi. Tuyên truyền rộng rãi, niêm yết công khai Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh năm học mới của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân biết, thực hiện và giám sát. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập để nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi; vận động, tuyên truyền để tất cả học sinh cuối cấp đủ tiêu chuẩn đều được tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tổ chức tốt việc xét hoàn thành chương trình tiểu học đối với lớp 5, xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở đối với lớp 9 năm học 2011-2012 và tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2012-2013, góp phần tăng cường công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí lực lượng cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi và quán triệt sâu sắc ý thức trách nhiệm cho cán bộ tham gia kỳ thi; nâng cao nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của cán bộ trường phổ thông đảm bảo hướng dẫn các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi đúng quy định của Quy chế; tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh năm học mới.

- Tổ chức tốt việc ra đề thi tuyển sinh Trung học phổ thông, tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ, tuyển sinh vào các trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Phổ thông Dân tộc nội trú huyện, liên xã; thực hiện tốt công tác sao, in đề thi bảo đảm chính xác và tuyệt đối bí mật. Thực hiện tốt việc chấm thi, phúc khảo bài thi, duyệt kết quả và cấp phát bằng tốt nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và duyệt kết quả các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh; phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý kiên quyết những biểu hiện tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh.

2. Các Sở, ngành có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo để tuyên truyền, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đúng kế hoạch theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm trung thực, nghiêm túc, công bằng, an toàn tuyệt đối:

- Sở Thông tin Truyền thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt;

- Sở Giao thông vận tải đảm bảo an toàn giao thông;

- Sở Công thương đảm bảo nguồn điện cho các Hội đồng thi;

- Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự các Hội đồng in, sao đề thi, Hội đồng coi thi, chấm thi; công tác vận chuyển đề thi về các Hội đồng thi, công tác vận chuyển bài thi về Hội đồng chấm thi;

- Sở Y tế phục vụ sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh, cán bộ, giáo viên các Hội đồng thi;

- Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí theo quy định;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Báo Hòa Bình tuyên truyền trước, trong và sau các kỳ thi.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các nhà trường, các cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức việc xét hoàn thành chương trình tiểu học đối với lớp 5, xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở đối với lớp 9 năm học 2011-2012 và chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ thi; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012 và tuyển sinh năm học 2012-2013 trên địa bàn đạt kết quả tốt.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà trường, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế thi; đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: GD&ĐT,Tư pháp, Tài chính, YT, GTVT, Công thương, TT&TT, Đài PT&TH tỉnh, Công an tỉnh;
- Báo Hoà Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP/UBND;
- Lưu VT, VX(45 b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.