Chỉ thị 08/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 08/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 26/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 09/02/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/CT-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Phát triển giống cây trồng đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu cho sản xuất nông nghiệp sạch, hiệu quả, bền vững, thích ứng được với biến đổi khí hậu và phù hợp với thị trường là đặc biệt quan trọng để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Nhưng thời gian qua, tình hình sản xuất, cung cấp cây giống trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng cây giống sản xuất không đúng quy trình kỹ thuật, không rõ nguồn gốc, kiểm dịch không chẽ gây thiệt hại cho người sản xuất. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phải đặc biệt quan tâm công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng không để xảy ra những vi phạm về quản lý giống cây trồng trên địa bàn, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị như sau:

1.1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật về giống cây trồng.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; thu hồi giấy chứng nhận về chất lượng giống, nguồn gốc giống nếu tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Tăng cường giám sát nội dung hội thảo, quảng cáo, hội nghị khách hàng có giới thiệu giống cây trồng.

- Thường xuyên giám sát việc vận chuyển giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

1.2 Sở Công Thương: Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra về giá và nhãn hiệu hàng hóa đối với giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

1.3 Sở Khoa học và Công nghệ: Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh lập hồ sơ đăng ký, công nhận giống cây trồng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

1.4 Công an tỉnh: Phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, kiểm dịch thực vật và vận chuyển giống cây trồng để phòng, chống gian lận thương mai, phát tán dịch bệnh cây trồng.

1.5 Sở Tài chính: Bố trí kinh phí cho các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung về quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

1.6 Hội Nông dân, Liên Minh hợp tác xã và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giống cây trồng.

1.7 Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy định của pháp luật đối với sản xuất, kinh doanh giống cây trồng để mọi tổ chức, cá nhân biết và tự giác thực hiện.

1.8 Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã:

- Xây dựng kế hoạch, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất; tập huấn Pháp lệnh giống cây trồng và các văn bản có liên quan cho cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, ngăn chặn việc tổ chức hội thảo, quảng cáo, hội nghị khách hàng có giới thiệu giống cây trồng mà không được sự thống nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến về các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng đến các tổ chức và cá nhân.

1.9 Ủy Ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phát hiện xử lý hoặc báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống không đăng ký kinh doanh, không có biển hiệu và không đáp ứng đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng theo quy định của pháp luật.

1.10 Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất và kinh doanh giống cây trồng:

- Thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo đúng quy định.

- Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

- Trong quá trình sản xuất, kinh doanh nếu phát hiện những dấu hiệu giống không có nguồn gốc, giống kém chất lượng phải báo ngay cho các cơ quan chức năng tại địa phương xem xét, giải quyết.

- Chỉ được sản xuất, kinh doanh giống cây trồng khi đã hoàn thành các thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng và đáp ứng đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh theo pháp luật quy định.

- Thực hiện đăng ký giá bán theo hướng dẫn của Sở Tài chính và Sở Công Thương.

- Các tổ chức cá nhân khi tổ chức hội thảo, quảng cáo, hội nghị khách hàng về giống cây trồng, phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản về nội dung của Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Khi xuất, nhập giống cây trồng phải có xác nhận kiểm dịch thực vật của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.

2. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.