Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang
Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lâm Minh Thành
Ngày ban hành: 03/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19, TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI, KIÊN TRÌ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

Năm học 2021 - 2022, năm đu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo; Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; trên cơ sở phát huy ưu điểm, tiến bộ, khắc phục hạn chế, khó khăn của năm học 2020 - 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tưng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 09-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW 30/5/2019 của Ban Bí thư; Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”; đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở.

- Tích cực rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục, hoàn chỉnh Kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo định hướng chuẩn hóa, tăng quy mô điểm chính, thu gọn điểm lẻ; đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và năm 2030. Tập trung hoàn thành tốt các điều kiện để tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; thực hiện hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và giảng viên các cơ sở giáo dục đại học; tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự thật tinh gọn phù hợp với các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, các chuẩn được ban hành; thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục các cấp đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; nâng cao chất lượng công tác đánh giá giáo viên gắn với thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

- Tiếp tục rà soát, hướng dẫn thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá thành lập và hoạt động của Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục theo hưng đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản lý chuyên môn.

- Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mi và tất cả các hoạt động giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo gắn với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông, bố trí đủ số lượng và nâng cao chất lượng giáo viên thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học. Tiếp tục triển khai thực hiện và phát triển các chương trình, mô hình dạy học tích cực; chú trọng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của các Bộ, ngành; tổng kết Đề án về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm, trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh và Đề án về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020; từ đó đề ra giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2021 - 2025.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tích cực triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành chính sách, pháp luật. Đổi mi công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện công tác khảo thí theo hướng đánh giá năng lực người học, bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác, tin cậy, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dạy và người học; đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và đào tạo, các chương trình đào tạo, tăng cường công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, giáo dục phổ cập, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đa dạng hóa phương thức học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội; học sinh, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội học tập hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác truyền thông giáo dục; phổ biến, quán triệt các quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới, nhất là chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo theo kế hoạch, đảm bảo tính chuyên nghiệp; tăng cường truyền thông nội bộ; tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, giám sát, phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, nhất là lĩnh vực giáo dục mầm non và các địa phương vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Các sở, ban, ngành liên quan

Phối hp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức cán bộ, đầu tư công, cơ chế, chính sách tài chính,... tạo điều kiện cho sự nghiệp giáo dục phát triển ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu về giáo dục và đào tạo của địa phương; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng, mỗi học kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo quy định về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kiên Giang, Đài PTTH Kiên Giang;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, vttkieu “HT
”.

CHỦ TỊCH
Lâm Minh Thành

 

Quyết định 733/QĐ-TTg năm 2008 về việc thu hồi Bằng khen Ban hành: 09/06/2008 | Cập nhật: 14/06/2008