Chỉ thị 07/2012/CT-UBND Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 07/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 08/07/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2011 - 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm học 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước thực hiện an toàn, nghiêm túc, bảo mật, công bằng và đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường trung học phổ thông; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi.

b) Thành lập Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo và Đoàn thanh tra kỳ thi theo thẩm quyền và đúng qui định.

c) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các sở, ngành có liên quan bảo đảm điều kiện phục vụ cho các đơn vị nơi đặt Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và bảo mật.

d) Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ trong việc xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung liên quan đảm bảo tính cụ thể, chính xác để kỳ thi được tổ chức thật tốt.

e) Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tổ chức kỳ thi đến cơ quan cấp trên; đồng thời tổng hợp ý kiến của các cấp, các ngành để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

f) Chỉ đạo, kiểm tra các công việc liên quan đến tổ chức kỳ thi, bao gồm: công tác chuẩn bị cho kỳ thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm quy chế thi theo thẩm quyền và đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Tổ chức xét duyệt, công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã

a) Trực tiếp chỉ đạo các ngành: Công an,Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Bưu điện, Điện lực, Đài Truyền thanh ở địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, trực cấp cứu, thông tin, liên lạc, kinh phí, ánh sáng và các điều kiện khác phục vụ tốt nhất cho các điểm đặt Hội đồng coi thi, chấm thi trên địa bàn.

b) Tạo điều kiện cho việc vận chuyển và bảo vệ đề thi, bài thi tuyệt đối an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các nơi đặt Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi.

c) Chỉ đạo và tạo điều kiện trong việc bố trí chỗ ăn, ở, đi lại cho cán bộ, giáo viên, học sinh đến thực hiện công tác thi tại địa phương đảm bảo đầy đủ, thuận tiện, an toàn.

3. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo: Đảm bảo tính bảo mật thông tin trong quá trình in, sao đề thi; tham gia nhận đề và giao đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Sở Giáo dục và Đào tạo; tham gia vận chuyển đề thi đến các Hội đồng thi an toàn, bí mật và đúng thời gian qui định; bảo vệ an toàn cho Hội đồng coi thi, chấm thi và việc vận chuyển bài thi đến hội đồng chấm thi; giám sát việc chấm thi trắc nghiệm theo đúng qui định; chủ động phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gây rối, gây mất trật tự ở khu vực thi; xử lý các hành vi vi phạm qui chế thi.

b) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn cử đến mỗi Hội đồng coi thi, chấm thi đủ số lượng cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ trong suốt thời gian thi theo đề nghị của nơi làm công tác thi.

4. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn y tế cho các cơ quan y tế có nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi và chấm thi; đảm bảo nhân lực, thuốc cấp cứu để xử lý các tình huống khi cần thiết và đúng quy định.

5. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh

a) Sở Tài chính đảm bảo cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời để phục vụ tốt kỳ thi.

b) Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã ưu tiên giải quyết kinh phí phục vụ kỳ thi.

6. Công ty Điện lực Bình Phước

Bảo đảm nguồn điện lưới quốc gia phục vụ thường xuyên, liên tục cho tất cả các địa điểm có đặt Hội đồng coi thi, chấm thi, nhất là Hội đồng in sao đề thi; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp điện đầy đủ phục vụ kỳ thi theo thời gian cụ thể sau:

- Từ ngày 23/5/2012 đến ngày 04/6/2012: Hội đồng in sao làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo, thị xã Đồng Xoài.

- Từ ngày 01/6/2012 đến ngày 04/6/2012: Tất cả 25 Hội đồng coi thi làm việc trên 10 huyện, thị xã.

- Từ ngày 04/6/2012 đến ngày 18/6/2012: Hội đồng chấm thi làm việc tại trường THPT Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo Bưu điện tỉnh chuyển giao đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện một cách an toàn, đầy đủ, kịp thời và bảo đảm tính tuyệt mật.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tạo điều kiện cho các Hội đồng coi thi, chấm thi được ưu tiên dùng điện thoại, internet, điện báo… để thông tin, báo cáo, fax các nội dung liên quan kịp thời, nhanh chóng.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những thông tin về kỳ thi đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thân nhân học sinh, học sinh và các cán bộ làm công tác thi biết để chấp hành theo đúng quy định.

9. Tỉnh đoàn

Đề nghị hỗ trợ ngành giáo dục trong việc tuyên truyền cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh trong các trường THPT nắm bắt kịp thời những quy định của Quy chế thi tốt nghiệp, tránh vi phạm Quy chế thi; có kế hoạch giúp đỡ về nơi ăn, ở, đi lại… cho phụ huynh và học sinh dự thi.

Giám đốc các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Chỉ thị này để lập kế hoạch cụ thể và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nội dung liên quan, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong