Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2022 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023
Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 22/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ  VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2023

Căn cứ Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 và những năm tiếp theo.

Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là công tác tuyển quân) được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nề nếp, đạt hiệu quả cao; việc triển khai thực hiện quy trình các bước công tác tuyển quân bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (NVQS), Luật Công an nhân dân năm 2018 (CAND) và các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn; kết quả thực hiện có nhiều tiến bộ; hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy trình các bước tuyển quân vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm như: Việc phối hợp giữa cơ quan quân sự và cơ quan công an trong công tác nắm, đăng ký và quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, vận động tuyên truyền của các cấp, các ngành và các địa phương trong suốt quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ chưa được thường xuyên; quản lý sinh viên đã tốt nghiệp các trường chưa kịp thời dẫn đến tình trạng bỏ sót nguồn; công tác xét duyệt chưa thực sự chặt chẽ; sơ tuyển sức khỏe các địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao; công tác khám sức khỏe ở một vài hội đồng khám kết luận sức khỏe công dân còn chưa chính xác (nhất là các bệnh tim mạch, tật khúc xạ mắt, tâm thần kinh ...) nên sau khi giao quân cho các đơn vị khám phúc tra không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phải tiến hành bù đổi; tỉ lệ công dân là công chức, viên chức nhập ngũ thấp; công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chưa đạt chỉ tiêu trên giao (hoàn thành 96,06% chỉ tiêu giao quân).

Năm 2023, công tác tuyển quân sẽ còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ngày càng giảm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện; kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả; các thành viên Hội đồng NVQS các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện; gắn trách nhiệm của người đứng đầu; vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an các cấp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác tuyển quân.

2. Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn tỉnh, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống quê hương; các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường và đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

3. Giao Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023 đúng Luật NVQS, Luật CAND và các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn; tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân thuộc thẩm quyền của tỉnh.

4. Công an tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao; nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ đề xuất với Bộ Công an giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với tình hình cũng như khả năng hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xét duyệt, hoàn chỉnh lý lịch hồ sơ công dân nhập ngũ đúng Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm những văn bản quy định của cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự…vào Quân đội, Công an.

5. Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình thực hiện các bước tuyển quân. Tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS, CAND cho Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thông tư số 45/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh khi công dân giao cho các đơn vị nhận quân phúc tra không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phải trả về.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Luật NVQS năm 2015, Luật CAND năm 2018 chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự, công an cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng giáo dục các địa phương thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự, tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ học vấn của công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và số công dân tuổi từ 26 đến 27 được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, báo cáo Chủ tịch UBND, thường trực Hội đồng NVQS các cấp để phục vụ công tác xét duyệt NVQS và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng học vấn trong công tác tuyển quân.

7. Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn TNCSHCM các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS cấp mình tổ chức “Hội trại tòng quân” nhằm giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, tạo sự đồng thuận của nhân dân, kết hợp công tác tuyên truyền và tổ chức hội trại tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ bằng hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao, nhưng phải thực sự tiết kiệm.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật NVQS năm 2015, Luật CAND năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2023 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn dân cư, để nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội. Có kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những sai sót trong suốt quá trình thực hiện, nắm chắc mọi tình hình, kịp thời giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm số lượng, chất lượng.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Chỉ đạo cơ quan quân sự và cơ quan công an để phối hợp đồng bộ, chặt chẽ việc đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Để đảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện Luật NVQS, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS các cấp ưu tiên tuyển chọn và gọi nhập ngũ số cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và con em của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước. Tập trung tuyển chọn thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cao hơn năm 2022 để nâng cao chất lượng tuyển quân. Đồng thời tuyển chọn từ 01% đảng viên chính thức trở lên nhập ngũ so với chỉ tiêu giao quân.

10. Từng thành viên Hội đồng NVQS tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Hội đồng NVQS tỉnh về công tác tuyển quân năm 2023 theo địa bàn phụ trách. Theo chức trách nhiệm vụ của từng sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, ban hành văn bản chỉ đạo theo ngành, lĩnh vực phụ trách để cấp dưới thực hiện và bám sát cơ sở ngay từ đầu để giúp đỡ địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân. Công tác tuyển chọn phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện công bằng xã hội.

12. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị nhận quân khám phúc tra sức khỏe và tổ chức thăm hỏi động viên chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện tại các đơn vị.

13. Sau khi giao quân, các cấp tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Giao Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ Chỉ thị này và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ