Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LẬP CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trong thời gian qua, thực hiện các quy định pháp luật và các chỉ đạo của Chính phủ; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng làm cơ sở quản lý.

Tuy nhiên, trên thực tế thời gian lập, hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch vẫn chưa bảo đảm theo quy định, còn chậm so với kế hoạch đề ra; một số trường hợp, đồ án quy hoạch đã được các cơ quan thực hiện thẩm định, trình ký ban hành nhưng chất lượng còn hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu nên phải tổ chức điều chỉnh cục bộ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các dự án. Nguyên nhân chủ yếu là: một số địa phương chưa thật sự quan tâm cho công tác lập quy hoạch, chọn đơn vị tư vấn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm làm tổ chức thẩm định, công tác phối hợp thực hiện giữa các sở ngành còn chưa chặt chẽ.

Để đẩy nhanh công tác lập, hoàn thiện, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo kế hoạch đề ra làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Các cơ quan được giao lập đồ án quy hoạch xây dựng.

a) Lựa chọn đơn vị tư vấn phải bảo đảm năng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

c) Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn (lựa chọn tư vấn, khảo sát, nghiên cứu phương án, lập, thẩm định và phê duyệt đồ án) với thời gian cụ thể; qua đó xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị.

d) Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thông qua, thẩm định và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch.

e) Hàng tháng (hoặc đột xuất) thực hiện báo cáo về Sở Xây dựng tiến độ lập các đồ án quy hoạch theo kế hoạch (đặc biệt là các đồ án quy hoạch thuộc danh mục các dự án trọng điểm) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

g) Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm trễ mà không có lý do chính đáng thì người đứng đầu cơ quan được giao lập đồ án quy hoạch xây dựng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ kịp thời cho công tác lập đồ án quy hoạch.

- Các trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

3. Sở Xây dựng.

a) Thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về quy hoạch để cung cấp cho các sở, ngành, địa phương biết.

b) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi nắm chắc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc để hoàn thành đồ án quy hoạch đúng tiến độ đã đề ra.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy trình, tổ chức thực hiện và trình phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

d) Thẩm định, trình UBND tỉnh thông qua các đồ án quy hoạch trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm chất lượng, đúng quy định và tiến độ.

e) Kiểm tra, đánh giá, thống kê danh sách các đơn vị tư vấn có uy tín, chất lượng để thông báo rộng rãi, giúp các đơn vị được giao tổ chức lập đồ án quy hoạch có thêm thông tin trong việc quyết định lựa chọn tư vấn.

4. Tổ chức thực hiện.

a) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện công việc được giao. Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc kịp thời trao đổi thông báo Sở Xây dựng, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

b) Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm; định kỳ hàng tháng tổng hợp về tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Thọ

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.