Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2017-2018
Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và thực tiễn giáo dục, đào tạo của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục quán triệt mục tiêu, tập trung thực hiện những nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung

Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong các nhà trường, coi đó là tiền đề, là điều kiện để duy trì và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, là tiêu chí quan trọng để ngành Giáo dục tạo được niềm tin trong xã hội.

Bám sát mục tiêu đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững. Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, pháp luật và ý thức, trách nhiệm công dân, giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; kết hợp hài hòa “dạy chữ”, “dạy người” và “dạy nghề”, học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, hiện đại và có văn hoá.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy, học tiếng Anh, Tin học, giữ vững ổn định và nâng cao kết quả giáo dục Bắc Giang so với cả nước.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Chủ đề năm học: Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục.

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt 9 nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục hợp lý

Tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp các cấp học hợp lý, phù hợp với địa phương, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục, thành lập các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn các huyện, thành phố, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, khu đông dân cư.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn bộ máy, hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn và vị trí việc làm; kiên quyết giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, đảm bảo đội ngũ nhà giáo các cấp học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục các cấp theo các tiêu chuẩn ban hành để có kế hoạch bồi dưỡng và tinh giản biên chế theo quy định; đề xuất giải pháp điều động, bố trí công việc khác hoặc cho thôi việc đối với cán bộ chưa đạt chuẩn tối thiểu, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp học theo chuẩn nghề nghiệp mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là đội ngũ giáo viên tiếng Anh, Tin học; chú trọng bồi dưỡng năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp; khuyến khích khả năng và tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, khám phá, sáng tạo của nhà giáo để thường xuyên cập nhật và nâng tầm kiến thức, năng lực chuyên môn. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên theo lộ trình của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên các cấp hoàn thiện bồi dưỡng theo yêu cầu của hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các môn học, cấp học, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp, tác phong và tư cách của đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục các cấp học, kiên quyết chấn chỉnh các vi phạm đạo đức nhà giáo.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; chú trọng định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa. Tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi; đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo; chuẩn bị nền tảng vững chắc cho trẻ vào lớp 1.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng việc dạy cách học, rèn luyện phương pháp tự học, ứng dụng công nghệ thông tin. Lựa chọn, triển khai yếu tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của một số nước có nền giáo dục phát triển để nâng cao hiệu quả giờ học.

Trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng, tiếp tục điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học, các hoạt động giáo dục linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học từng đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Phối hợp tốt với gia đình, cộng đồng trong quản lý, giáo dục và tăng cường các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Thực hiện tốt việc giáo dục nghề nghiệp, định hướng, tư vấn nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT. Bố trí đủ giáo viên, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp, thu hút sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông. Triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh ở địa phương. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo lộ trình Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 và Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ (sửa đổi Đề án giai đoạn 2008-2020). Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo khung năng lực ngoại ngữ và yêu cầu triển khai chương trình tiếng Anh mới (chương trình tiếng Anh 10 năm).

Tiếp tục đổi mới các hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra; kiểm tra đánh giá đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh. Duy trì tốt hoạt động xây dựng môi trường ngoại ngữ; đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc dạy học tiếng Anh tăng cường có yếu tố nước ngoài. Chỉ đạo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ bảo đảm khách quan, chính xác. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếng Anh đáp ứng yêu cầu.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức dạy và học; triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ dạy - học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khai thác, sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning của ngành phục vụ nhu cầu tự học của học sinh và đổi mới, sáng tạo trong dạy và học của giáo viên. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh dạy Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

6. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Chủ động phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Đổi mới cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, trong đó chú trọng tự chủ về tài chính, tài sản, tự chủ trong xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, coi trọng quản lý chất lượng và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp các cấp học; công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và giữ nghiêm kỷ cương, trật tự trong ngành. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục.

7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện “Chiến lược tổng thể về Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí điểm áp dụng các mô hình giáo dục tiên tiến, chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, giáo trình, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh, sinh viên; tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình xây dựng, đổi mới chương trình và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các hoạt động giao lưu, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong dạy và học tiếng Anh; khuyến khích liên kết với các trung tâm ngoại ngữ, các cơ sở có đủ điều kiện theo quy định để tổ chức giảng dạy tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài, nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh.

8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục

Tăng cường kỷ cương trong sử dụng ngân sách và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục, ưu tiên các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất trường học, phấn đấu năm 2018 xóa phòng học tạm, học nhờ bậc mầm non; quan tâm đầu tư phát triển ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã thuộc kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở thực trạng và nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng địa phương, vùng miền, xây dựng kế hoạch tổng thể chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trung tâm, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh, sinh viên; khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh, sinh viên nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy, học tập. Tổ chức tốt cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, tạo sân chơi trí tuệ cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên cơ sở đảm bảo giáo dục toàn diện. Quan tâm xây dựng, phát triển trường THPT Chuyên là trường trọng điểm cấp THPT làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, bồi dưỡng giáo viên; duy trì chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, đồng thời nâng dần mục tiêu cập được với yêu cầu của các kỳ thi khu vực và quốc tế. Chỉ đạo tốt việc xây dựng các trường điểm các cấp học; xây dựng 10 trường THCS trọng điểm chất lượng cao để trở thành những mô hình điểm, đi đầu về đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng giáo viên, học sinh và tạo nguồn tuyển sinh chất lượng cao cho các trường chuyên.

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, tích cực và chủ động phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý và cơ chế thuận lợi để phát triển giáo dục. Rà soát những điểm bất cập, không phù hợp với điều kiện thực tiễn, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với tình hình mới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; làm việc tuân thủ theo quy chế, phân công, phân cấp, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý để có được đội ngũ cán bộ quản lý có tầm nhìn, tận tâm, năng động, sáng tạo. Đề xuất giải pháp cụ thể để sàng lọc những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý theo hướng thực chất, hiệu quả; quan tâm phát triển cán bộ trẻ, cán bộ có tài năng, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tổ chức kiểm tra kiến thức cán bộ quản lý cấp tiểu học nhằm tạo động thái tích cực để đội ngũ cán bộ quản lý có ý thức không ngừng tự học nâng tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá, tăng cường các nguồn lực đầu tư

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực của xã hội để đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo. Thực hiện lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án, ngân sách để tăng hiệu quả đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp các cấp học.

4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá; tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, cuối kỳ, cuối năm, thi tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, thi THPT bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và hiệu quả. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác khảo thí, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục; nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, coi đó là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch truyền thông năm học 2017-2018. Phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các hoạt động của ngành, tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện đổi mới giáo dục của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành; đồng thời giúp xã hội hiểu rõ những chủ trương đổi mới, những nỗ lực, thành công và cả những khó khăn, bất cập, từ đó cùng tham gia đánh giá, giám sát, phản biện, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho cơ quan báo chí để định hướng dư luận, tạo niềm tin, xây dựng hình ảnh đẹp về giáo dục trong đời sống xã hội.

Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, các địa phương tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển và đổi mới giáo dục trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng huy động nguồn lực đầu tư, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp giáo dục; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội phối hợp với chính quyền nhằm tổ chức các hoạt động giáo dục có kết quả theo mục tiêu, nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương