Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành: 21/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Triển khai Luật Quản lý thuế năm 2019, ngày 19/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; theo đó, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

Để triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2 (bắt đầu từ ngày 01/4/2022) theo Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Văn bản số 1799/BTC-TCT ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Hải quan Đà Lạt, Kho bạc Nhà nước tỉnh... đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thời gian hoàn thành trước 31/3/2022.

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử để Người nộp thuế (NNT) nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyn đi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử; tổ chức các Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế; kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử của NNT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

d) Rà soát, phân loại tổng thể NNT là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử; đồng thời, chun bị đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

đ) Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế để nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

b) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tuyên truyền triển khai hóa đơn điện tử đến các Tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc theo Chương trình phối hợp số 3650/CTPH-MTTQ-CTLĐO ngày 29/10/2021 ký giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Cục Thuế tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng

a) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thương mại, chính sách pháp luật thuế; chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử.

b) Tuyên truyền nội dung mới của hóa đơn điện tử, tuyên truyền vận động người nộp thuế thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của hộ kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...).

c) Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi để các tổ chức, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp lưu ý trong quá trình giao dịch, mua bán và nhận hóa đơn. Kịp thời tuyên truyền nêu gương, nhân rộng mô hình các địa phương, đơn vị trin khai tốt hóa đơn điện tử.

5. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử. Qua đó, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao (theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế).

b) Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

c) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống Đài truyền thanh và trên Trang thông tin điện tử của các huyện, thành phố.

6. Cục Quản lý thị trường, Chi Cục Hải quan Đà Lạt và Công an tỉnh

a) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa trên khâu lưu thông, nguồn gốc của hàng hóa dịch vụ mua vào của NNT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mua, bán, sử dụng hóa đơn không hp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

b) Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện việc kết nối, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý theo quy định của pháp luật ngay sau khi triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương.

c) Nắm bắt kịp thời và trao đi với Cục Thuế tỉnh về các hình thức gian lận mới trong việc phát hành, sử dụng bất hp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước đcó giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ của tng lực lượng.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thông qua công tác kiểm soát thủ tục chi thường xuyên và chi đầu tư từ vn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn khác, kịp thời thông báo đến cơ quan thuế cùng cấp các đơn vị còn sử dụng hóa đơn giấy kể từ thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tuyên truyền, vận động các đơn vị thanh toán vốn ngân sách Nhà nước áp dụng hóa đơn điện tử và chấp hành đúng các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử.

8. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh

a) Thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế.

b) Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đúng quy định và theo thông báo của cơ quan thuế.

c) Chấp hành nghiêm túc những quy định mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

d) Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ, giải quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, trường hợp phát sinh vướng mc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Cục Thuế;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên BCĐ HĐĐT tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp